Effektforum Västmanland – samverkan för en robust hållbar energiförsörjning

Västerås kvällsbild, upplyst stad

Att energisystemet – och i synnerhet elsystemet – är under press och utveckling är numera välkänt. Industriprocesser elektrifieras och transportsektorn ställer om – allt med målet att minska användning av fossila bränslen och minska klimatpåverkan.

För Västmanland betyder det i klartext att vissa delar av länet, ibland ner på stadsdelsnivå, har utmaningar med att få fram effekt till nyanslutningar och utökningar av verksamheter. Det gäller framförallt för industrier som kräver hög effekt i anslutningar och för laddinfrastruktur som vill kunna erbjuda snabbladdning. Och Västmanland är inte ensamt om denna situation, den återfinns på flera regioner inom Sverige.

Utifrån detta startades i december Effektforum Västmanland, tretton organisationer som samverkar, med målet att tillsammans bidra till  att skapa rätt förutsättningar för en robust energiförsörjning som möjliggör etableringar, näringslivsutveckling och tillväxt inom ramen för gällande miljö och klimatmål. Arbetet inom Effektforum Västmanland bedrivs främst inom tre områden:

  1. Energianalys/Färdplan Västmanland: Att skapa faktaunderlag för effekt- och energistatus i Västmanland
  2. Effektiv tillståndshantering: Att möjliggöra en effektiv tillståndshantering, att förarbeta och röja hinder, samverka med berörda aktörer
  3. Nationell och regional påverkan: Att lyfta fram regionens effektsituation och behov

Källa: Energiföretagen

Bakgrunden är som sagt den ansträngda nationella och regionala situationen avseende tillgången på el på rätt plats vid rätt tillfälle. I det korta perspektivet ligger Effektforums fokus på nätkapacitetsfrågan och lokal effekt – helt enkelt att stödja de projekt som pågår för att stärka nätkapaciteten för elnätet till regionen – och i det långa perspektivet ett robust energisystem som styr mot miljö- och klimatmålen. I kommande blogginlägg kommer vi att övergripande beskriva elsystemet, projekt som pågår och planer som finns inom området, resultat av analyser och pågående arbeten, förklarande texter om energi och effekt.

Arbetet inom Effektforum bedrivas lokalt, regionalt och nationellt med syfte att skapa förståelse och kunskap inom området energiförsörjning kopplat till regional utveckling samt att stödja arbetet för att realisera aktuella planer för kapacitetsförstärkning. Ur det perspektivet behövs mer fakta, här kan vi bidra med att ta fram och sprida fakta för gemensam förståelse av behov och förutsättningar kring framtidens kraftförsörjning och skapa samverkan runt påverkansarbetet.

Arbetet i Effektforum leds av Region Västmanland med regelbundna möten i styrgruppen. Till styrgrupp och arbetspaket kommer att kopplas referensgrupper beroende på arbetets karaktär. I styrgruppen för Effektforum ingår representanter för Västerås kommun, Arboga Kommun, Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanland, Mälarenergi, Vattenfall, Castellum, ABB, Hitachi Energy, Kungsleden, SalaHeby Energi och Northvolt. Arbetet sker i nära samverkan med Svenska kraftnät.

I kommande blogginlägg kommer vi att övergripande beskriva elsystemet, projekt som pågår och planer som finns inom området, resultat av analyser och pågående arbeten samt förklarande texter om energi och effekt.

För mer information

Susanne Granat, Region Västmanland: susanne.granat@regionvastmanland.se

Ove Fredriksson, Mälarenergi: ove.fredriksson@malarenergi.se

Helena Olssén, Mälarenergi Elnät: helena.olssen@malarenergi.se