Viktigt att alla agerar efter avfallstrappan

Båt med balar med avfallsbränsle i lasten

Genom att sortera, återvinna och återanvända sparar vi enorma resurser, energi och pengar. Material ska så långt som det är möjligt materialåtervinnas. Till Kraftvärmeverket vill vi bara ha avfall som är ”rent skräp”, material som inte längre har någon plats i samhället. Eftersom det är så viktigt att vi alla agerar efter avfallstrappan kontrollerar vi på Mälarenergi noga det avfall vi importerar.

Avfallsvolymerna ökar stadigt, när de egentligen behöver minskas

Tyvärr minskar inte avfallsmängderna i våra moderna samhällen utan ökar. Därför är det viktigt att alla agerar efter avfallstrappan. Den genomsyrar vårt arbete på Mälarenergi och vi ställer krav på våra leverantörer att de agerar likadant. Först när något inte längre kan återanvändas eller materialåtervinnas ska det hanteras av oss. Då fungerar energiåtervinning och materialåtervinning väl ihop i avfallssystemet, där båda behövs i ett hållbart samhälle. I Sverige är vi världsledande på energiåtervinning. Att ta hand om avfall som blivit över från de övre stegen i avfallstrappan, avfall ingen annan vill ha. Och eftersom principen med avfallstrappan är viktigt för oss på Mälarenergi jobbar vi hårt med att kontrollera det avfallsbränsle vi tar in. Vi ställer strikta kvalitetskrav som leverantörerna behöver möta för att vi ska kunna hjälpa dem med deras avfallsbehandling.

Mälarenergi har bra koll på det avfall vi tar in

Med vår unika anläggning för bränsleberedning här i Västerås har vi goda möjligheter att kontrollera och upptäcka fel i det avfall som kommer till oss. Från varje båtleverans tar vi några balar åt sidan som kontrolleras av våra leveranskontrollanter. Dessutom körs 200 ton från varje leverans separat i vår anläggning, för att se hur materialet fungerar i våra processer och för att vi ska kunna följa trender för olika leverantörer. Vi jobbar också med kvalitén tidigt i kedjan, redan i exportlandet. I England har vi en anställd som besöker våra leverantörer genom både anmälda och oanmälda besök. Stickprover tas för att säkerställa att deras processer fungerar och att de lever upp till våra krav. Flera leverantörer har också gjort anpassningar i sina processer och ökat sin materialåtervinning. På så vis bidrar Mälarenergi indirekt till att flytta upp avfallshanteringen högre upp i avfallstrappan även utomlands.

Behovet av energiåtervinning av avfall kommer finnas kvar under lång tid

En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att den svenska avfallsimporten inte har en negativ påverkan på materialåtervinningen i exportlandet. Det är alltså inte en fråga om ”antingen eller” utan ”både och”. Med våra ökande avfallsmängder kan vi inte ställa dem mot varandra i det läge vi är i nu. Det är de stora volymerna avfall som är grundproblemet. Vi behöver prata mer om den övre delen av avfallstrappan, om hur avfall uppstår. Istället för att tro att materialåtervinning eller energiåtervinning löser alla problem så måste vi agera för att minska uppkomsten av avfall. För så länge vi tillverkar och konsumerar produkter av material som inte kan återvinnas till 100 % återstår bara energiåtervinning – alternativet att deponera är så mycket värre.