Nu har vi sammanfattat hållbarhetsåret 2019

Förnyelsen av Mälarenergis kraftvärmeverk blev klar 2019. Foto: Lasse Fredriksson.

2019 kommer gå till historien som året då Mälarenergi helt fasade ut kol från kraftvärmeproduktionen och blev klara med förnyelsen av Kraftvärmeverket. Vi anlade också 3 faunapassager, knöt nya band med flera kommuner i regionen och lade planen för att lösa effektbristen. Samtidigt skapade vi ett ekonomiskt resultat som gör att vi kan fortsätt utveckla verksamheten och levererar hållbara lösningar för våra kunder. Med andra ord, ett riktigt bra år.

Läs hela Mälarenergis hållbarhetsredovisningen digitalt

Mer om året som gick och hur vi på Mälarenergi arbetar med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hittar du i Hållbarhetsredovisningen 2019.

Hållbarhetsåret 2019

Hållbara nyckeltal på Mälarenergi

Siffran inom parentes visar föregående års nyckeltal.

Ekologisk hållbarhet

 • Andelens förnybara och återvunna bränslen i energiproduktionen vid Kraftvärmeverket var 93 % (92 %) Målet för 2020 är 100%.
 • Enligt klimatbokslutet bidrar Mälarenergis verksamhet till att minska koldioxidutsläppen med 754 300 ton koldioxidekvivalenter.
 • Under 2019 kunde 65 % (43 %) av slammet från Kungsängsverket återföras till jordbruksmark.
 • Förra året byggde vi tre nya faunapassager, åtgärder som gynnar framförallt asp, öring och ål men också flodpärlmussla.
 • Genom att samarbeta med Svensk plaståtervinning bidrar vi till ökad materialåtervinning.

Social hållbarhet

 • Den genomsnittliga avbrottstiden i vårt elnät var 39 minuter (39 min). Riksgenomsnittet 2018 var 97 minuter.
 • I medarbetarundersökningen blev utfallet för ledarskap 7,7 på en 10 gradig skala där 0-3 är lågt och 7 – 10 är bra.
 • Under året har 5 olyckor (11) med frånvaro inträffat bland egna medarbetare och entreprenörer.
 • Tillsammans med våra kunder bidrog vi med 135 285 kronor till Musikhjälpens viktiga arbete.
 • Under året har vi genomfört 5 leverantörsgranskningar, vilka resulterade i 4 anmärkningar.

Ekonomisk hållbarhet

 • 73,4 mnkr – så mycket betalade vi tillbaka till våra ägare Västerås stad, förra året.
 • Nils Holgersson-undersökningen visade att Västerås har lägst priser, jämfört med landets tio största kommuner.
 • Nöjd-kund-mätningen visar att kunderna gillar oss! Utfallet blev 73 på en 100-gradig skala. Målet var minst 72.
 • Moderniseringen av Kraftvärmeverket ger en flexibilitet i möjligheten att använda olika bränslen och samtidigt en robust lösning med god ekonomi som uppfyller våra ägares avkastningskrav.