Khashayar Farmanbar invigerFoto Jonas Bilberg

Energiminister Khashayar Farmanbar inviger AA Logistiks helt eldrivna lastbil

Khashayar Farmanbar inviger
Foto Jonas Bilberg