Mälarenergikoncernens hållbarhetsredovisning 2015

2015 började vi realisera vår strategiska plan med siktet inställt mot att bli framtidens infraservicebolag. Ett arbete som framförallt handlar om att göra Västerås och Mälardalen till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar region för kunden att leva och verka i. Hur året såg ut redovisar vi i Hållbarhetsredovisningen 2015.

Med hållbara kliv in i framtiden

För Mälarenergi betyder hållbarhet bland annat att energiproduktion och avloppsrening sker med hänsyn till miljön och till människors hälsa. Det betyder också att dricksvattnet ska vara rent och smaka gott. En annan viktig aspekt är att människor måste kunna lita på att leveranserna fungerar dygnet runt utan avbrott, oavsett om det rör sig om värme, vatten, el eller datakommunikation, och dessutom till ett bra pris. Dessutom är frågor som jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare viktiga för oss som bolag och attraktiv arbetsgivare.

Social hållbarhet

För oss betyder det sociala ansvaret att vi kan erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och att vi driver frågor om ökad jämställdhet och mångfald.  Mälarenergi känner stor samhörighet med det samhälle vi verkar i och med de människor som är våra kunder. Vi är med och sponsrar en rad olika företeelser som täcker in samhälle, kultur och idrott.

Ett av våra viktigaste samhällsuppdrag som infraservicebolag är att säkra leveranser till kund så att el, värme, vatten och datakommunikationer sker kontinuerligt och utan avbrott, eller med mycket små avbrott. Under året har vi upprätthållit en god tillgänglighet för samtliga nyttigheter. För vatten, värme och bredbandsanslutningar har vi klarat uppsatta mål däremot inte för elen där målet var 28 min/kund och utfallet blev 30,17 min/kund. Ett bra resultat jämfört med landet, där den genomsnittliga avbrottstiden är 76,37 minuter (2014). 2015 fick också vårt dricksvatten utmärkelsen ”Svealands godaste kranvatten” vilket vi är mycket stolta över.

Ekologisk hållbarhet

2015 klarade vi samtliga åtta miljömål. Varje år sätter vi upp nya mål utifrån följande aspekter som är betydande för vår verksamhet; utsläpp av fossil koldioxid från energiproduktion och transporter, hantering av restprodukter, påverkan på biologisk mångfald och kemikalieanvändning.

Vi har också låtit Profu (ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet) göra ett klimatbokslut för 2015. Rapporten visar att vi minskar klimatpåverkan med motsvarande 543 000 ton koldioxid, att jämföras med 37 000 ton för 2013 då andel fossila bränslen var betydligt större i vår bränslemix.

Ekonomisk hållbarhet

För oss betyder det en långsiktig lönsamhet som tryggar att våra investeringar balanserar en hög tillgänglighet och miljöstarka anläggningar. Men det innebär också att kunna erbjuda bra priser och att kunna utveckla våra tjänster och produkter så att de bidrar till regionens utveckling.

I den benchmarkingen som vi kan göra i undersökningen ”Nils Holgersson” ser vi att Västerås fortsatt har de lägsta priserna för infraservice jämfört med landets 10 största kommuner.

Samtidigt som Hållbarhetsredovisningen kommer också Mälarenergis årsredovisning och Mälarenergi Elnäts årsredovisning.