Smarta elnät ska bibehålla god spänningskvalité

I 2 Smart programmet deltar Mälarenergi i ett projekt som finansieras av Energimyndigheten. I projektet leder vi bland annat ett arbetspaket som syftar till att utreda spänningsproblematik i elnätet.

Den snabbt ökade förnybara elproduktionen från småskaliga produktionskällor är en utmaning som hela Europas elnät står inför. Sverige planerar genom Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor under en tioårsperiod för att skapa ett stabilare stamnät för framtidens krav, där ökad elproduktion från förnybar energi är en stor utmaning. I arbetspaketet som drivs av Mälarenergi kommer vi titta på den spänningsproblematik som ofta uppstår när förnyelsesbara energikällor (så kallade intermittenta laster) ansluter till elnätet. Georgios Foskolos, industridoktorand från Mälardalens högskola, kommer att leda arbetspaketet då innehållet i projektet har starka kopplingar till hans forskningsprojekt vid högskolan.

Ytterligare sex bolag är involverade i projektet; från Sverige deltar Metrum, STRI och Glava Energy Centre, tillsammans med norska Embriq och Eltek, samt turkiska Enerjisa. Dessutom kommer projektet att ha tillgång till den spetskunskap inom elkvalitet och mönsterigenkänning som universitetslektor och tekn. dr Peter Axelberg vid Högskolan i Borås har.

Läs Metrums pressmeddelande om projektet: Metrum leder EU-projekt.

2 Smart ska effektivisera vårt elnät och introducera smarta funktioner

Johanna Rosenlind är programledare för Mälarenergi Elnäts program 2 Smart. Programmet syftar dels till att effektivisera elnätet och dels till att introducera smarta funktioner för säkrare leverans. Genom utveckling och införande av smarta lösningar som distribuerad generering, mikroproduktion, smarta lösningar för kontroll- och övervakningssystem, infrastruktur för elfordon och nya mätinsamlingssystem, kan vi förbättra, förstärka och optimera elnätet, säkerställa elleveranser och ge kunder nya tjänster och produkter.

Genom att utveckla och bygga smarta elnät i regionen skapar vi bättre förutsättningar för omställning till en hållbar Mälardalsregion. Arbetet är stort och sker i samarbete och samfinansiering mellan myndigheter, tillverkare, produktleverantörer, högskolor, branschorganisationer och andra elnätsbolag.

Georgios Foskolos kommer att leda arbetspaketet som syftar till att utreda spänningsproblematik i elnätet. Han är industridoktorand från Mälardalens högskola och finns här på Mälarenergi Elnät/nätplanering sedan början av mars.

Vi bygger ut ladd-infrastrukturen i regionen

– Under 2014 har vi genomfört 14 projekt, utan tvekan ett resultat av hårt arbete. Vi har till exempel ansatt processer och arbetsformer samt gjort en uppskattning för vilka resurser som krävs. Men vi har också jobbat på att skapa förutsättningar för vår satsning genom att bygga ut infrastrukturen för laddning av elfordon. Under 2016 kommer vi att installera nya snabbladdare, vilket innebär en etablering av ett helt nytt komponentlager och utveckling av en helt ny produkt. För att kunna förvalta den här satsningen har vi även utvecklat en ny affärsmodell.

– Tillsammans med en tillverkare har vi utvecklat ett nytt skåp med lägre energiförluster samtidigt som det medför högre personsäkerhet för invånarna. Skåpen är markförlagda och i praktiken grävs de ner och blir mer intelligenta tack vare en automatisad fjärrmanövrering. Förutom den nya tekniken har även ergonomin utvecklats, vilket gör att skåpen fungerar även arbetsmiljömässigt.
Tekniken har kontrollerats i ett etablerat testområde på Vega i Västerås.

Under 2016 kommer vi att förfina och utveckla de ansatta processerna och förankra projektresultaten i den befintliga organisationen. Målet är att skapa delaktighet och ta hand om projektresultaten på bästa möjliga sätt.