Aktivt jämställdhetsarbete – viktigt för Mälarenergi

– Vi behöver generellt fler kvinnor i tekniska funktioner, fler kvinnliga ingenjörer, säger Sara Stålberg, HR-generalist på Mälarenergi. Med ökad mångfald, både vad gäller bakgrund och kön, får vi tillgång till fler perspektiv vilket i sin tur gynnar kreativiteten och ökar kundförståelsen.

I dag är fördelningen mellan kvinnor och män, 29 respektive 71 procent, vilket är något bättre än energibranschen i stort. Enligt en ny analys utförd av Energy Competence Centre på uppdrag av Vinnova är jämställdheten även i övriga energibranschen låg och andelen kvinnor ligger på 23 %.

Sveriges energibransch är idag en stark plattform men det finns stora kompetensbehov, inte minst utifrån en åldrande arbetsstyrka. Men för att lyckas framöver är energibranschen beroende av att personalstyrkan utvecklas, kunskap överförs och innovationer fortsätter att integreras i energisystemet.

Hög mångfald ökar kundförståelsen

Mälarenergis långsiktiga mål är att 40% av de anställda ska vara kvinnor och 60 % ska vara män. För att nå dit arbetar vi med fyra aktivitetsmål. Vilket innebär att utbilda samtliga chefer i jämställdhet, föra in könsperspektivet i återväxtplaneringen, arrangera ett seminarium för kvinnliga ingenjörsstudenter på den årliga energikonferensen HUB samt ett examensarbete om förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier.

-Ett företag med hög mångfald, både vad gäller olika bakgrund och kön, får tillgång till fler perspektiv vilket i sin tur gynnar kreativiteten och ökar kundförståelsen, säger Lina Öberg HR-chef.

-Det finns avdelningar som redan har en bra könsfördelning, men många som har en stor överrepresentation av män. Vi har som mål i hela koncernen att alltid beakta det kön som är underrepresenterat när vi rekryterar nya medarbetare, berättar Sara Stålberg, HR-generalist på Mälarenergi.

Ett kortsiktigt mål, fram till 1 januari 2017, är att andelen kvinnliga chefer ska ha ökat från 28 till 30 procent och därmed spegla den könsfördelning som redan finns totalt i företaget. För att ytterligare stötta kvinnliga chefer deltar Mälarenergi som ett av tre värdföretag i  Qraftsamling, ett förändrings- och ledarutvecklingsprogram, med syfte att synliggöra förebilder och erbjuda utveckling och nätverk i Energibranschen.

Lisa Granström – adept i Qraftsamling

En av adepterna i Qraftsamling är Lisa Granström, enhetschef på affärsområdet Värme. Hon hoppas att kunna utveckla sitt ledarskap och få ett nätverk i energibranschen under det år programmet pågår.

Lisa Granström är chef för 15 miljö- och energi-­ingenjörer vid enheten för optimering och analys. Just på hennes avdelning är det en viss kvinno­dominans, men det viktiga i en arbetsgrupp är att det finns en variation när det gäller både kön och egenskaper, tycker Lisa.

Lisa är 38 år, relativt ung, men inte ny som chef. Hon kom till Mälarenergi i augusti förra året och hade tidigare arbetat som chef på tekniska förvaltningen i Sala. Hon är miljöingenjör
i botten och har alltid känt sig lockad av energibranschen.

– Jag tycker om att arbeta med produktion, att det händer saker. Och just nu, när nya teknik­er tar marknadsandelar, är energibranschen ett mycket spännande område, säger hon.

Lisa har redan många tankar kring hur ett gott ledarskap ser ut. Det ska vara tydligt och rakt. Feedback är viktigt. Och att chefen är inkännande, lyssnande och kan anpassa sig.
– Mitt ledarskap baseras på att mina medarbetare mår bra. Då presterar man också bra, säger hon. Genom Qraftsamling hoppas hon öka sin trygghet i att fatta rätt beslut och ytterligare stärka sin förmåga att leda medarbetarna till allt bättre resultat. Och eftersom hon är ny i energibranschen ser hon också programmet som en möjlighet att bygga upp ett eget nätverk för framtiden.

Lisas mentor är en man som arbetar på Vattenfall som hon träffar några gånger medan programmet pågår.

– Det mesta av ansvaret för vad vi ska komma fram till ligger hos mig. Det är jag som ska reflektera över mitt ledarskap, faktiska händelser som inträffar på jobbet
och utmaningar jag har. Som mentor ska han inte komma med svar eller peka ut riktningen, men vara ett bollplank, förklarar hon.

Fakta Qraftsamling

Qraftsamling är ett ledarutvecklingsprogram där 14 av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag och Mälarenergi är ett av tre värdföretag. Värdföretagen kan ha två adepter och två mentorer med i programmet. Mälarenergis mentorer är Niklas Gunnar affärsområdeschef  Värme och Eva Söderberg, affärsområdeschef  Elhandel. Mentorer kan vara både män och kvinnor.
Adepterna är kvinnor i chefsställning som hunnit en bit i karriären. Var och en av dem får en mentor som de träffar kontinuerligt under det år programmet pågår. Adepterna ska även genomföra ett projektarbete på temat: Hur ökar vi andelen kvinnor i energibranschen? Under året ordnas sex utbildningsdagar för adepterna. Mälarenergi var värd för Qraftsamlings träff den 15–16 juni.