Är du rustad för skyfall?

Under sensommaren har vi kunnat läsa om hur bland annat Gävle och Dalarna drabbats av riktigt kraftiga skyfall. Vad definierar ett skyfall och vem ansvarar för vad om olyckan är framme? Här reder vi ut begreppen och talar om hur du som äger en fastighet som är kopplad till Mälarenergis VA-nät ska göra för att minska risken att drabbas av översvämning.

Vad är ett skyfall och vad är ett 100-årsregn?

För att ett regn ska definieras som ett skyfall ska det komma minst 50 mm regn under en timme.
-Som jämförelse kan man säga att det under en normal sommar kommer cirka 150 mm regn i Västerås. I Gävle regnade det cirka 160 mm på ett dygn, vilket kan betecknas som ett 250 – 300-årsregn, förklarar Gustav Myhrman VA-ingenjör på Mälarenergi.

Man beskriver ofta ett regns storlek med begreppet återkomstid. Det går att jämföra med risken att dra en nitlott vid en årlig dragning. Har man otur kan man dra nitlotten två år i rad. Återkomsttiden talar alltså om hur ofta ett regn statistiskt sett inträffar. Det finns många olika regn som klassas som ett 100-årsregn. Det är kombinationen av hur mycket det regnar (mm) och hur länge det regnar (min) som ger återkomsttiden.

På bilden ovan ser vi hur Västerås skulle påverkas vid ett 100-årsregn.

Ljusblå: 0,1 – 0,3 m Besvärande framkomlighet,

Mellanblå: 0,3 – 0,5 m Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon. Risk för stor skada.

Mörkblå: > 0,5 m Stora materiella skador, risk för hälsa och liv.

Vem ansvarar för vad i Västerås?

– I korta drag kan man säga att Mälarenergi ansvarar för att ledningarna i marken fungerar och att de är dimensionerade för att klara ett 10- års regn, säger Johanna Östlind VA-utredare på Mälarenergi.

Västerås stad ansvarar för att ta hand om allt regn som är på marken och som är större än ett 10-årsregn. Det betyder att staden ska vara planerad och utformad så att det finns avrinningsytor dit vattnet kan ta vägen, att vattnet rinner till platser där det kan tas upp av mark och växtlighet eller leds vidare ut i en å eller sjö.

Få kommuner i Sverige är rustade för att klara av ett regn likt det som kom i Gävle. Västerås stad rankas som en av de bättre förberedda kommunerna eftersom de tillsammans med medarbetare från Mälarenergi har identifierat vilka områden i staden som skulle vara extra utsatta vid riktigt kraftiga skyfall. Det betyder dock inte att vi i Västerås skulle klara ett regn likt det i Gävle.

– När kommunen och Mälarenergi planerar för ny bebyggelse är det numera standard att i planarbetet skapa avrinningsvägar som klarar ett 100-årsregn. Att bygga för att vi ska klara av ett 300-årsregn är inte realistiskt,  Johanna Östlind VA-utredare på Mälarenergi.

Privatpersoner och företag som äger en fastighet är ansvariga för att kopplingen mellan den egna fastigheten och det lokala VA-nätet är gjord på rätt sätt. Fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar i fastigheten och fram till förbindelsepunkten.

Vad definierar ett skyfall? Här reder vi ut begreppen och talar om hur du ska göra för att minska risken för översvämning.
Bilden visar förbindelsepunkterna.

Här kan du se hur du som fastighetsägare ska ansluta ditt hus till VA-nätet i Västerås.

Så kan du förebygga en översvämning

1. Se till att dina ledningar är rätt kopplade
2. Ta bort rötter eller annat som skadar eller kan skada ledningarna
3. Om du har källare kan du installera en pump för dräneringsvattnet. Pumpen pumpar upp vattnet till marknivå så att det sedan kan rinna med självfall ut till Mälarenergis ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.
4. Om du har en källartrapp, källarfönster med ljusschakt eller sluttande garagenedfart kan du bygga vallar runt dessa. Vallarna ska hindra regnvatten från att samlas och rinna in.

Läs mer om hur du ska agera om du råkar ut för översvämning.