Energibranschen behöver fler kvinnor

Pernilla Winnhed vd Energiföretagen Sverige. Qraftsamling ska ge fler kvinnor till energibranschen.

Energibranschen står inför stora framtidsutmaningar. För att möta utvecklingen måste vi kunna attrahera de bästa talangerna, både kvinnor och män.

Teknikutvecklingen och utvecklingen av nya energikällor går snabbt. Digitaliseringen innebär nya styrsystem och förändrade kundrelationer. Klimatförändringar och miljöfrågor gör att energifrågor hamnar i fokus i hela världen. Mot den bakgrunden startade branschorganisationen Energiföretagen Sverige förra året programmet Qraftsamling – ett förändrings- och ledarutvecklingsprogram, med inriktning på kvinnliga chefer. Mälarenergi har varit ett av tre värdföretag där sammanlagt 14 företag deltagit.

Qraftsamling ger nya insikter och kontakter

Grundstenar i programmet var att företagen satte upp egna mål för sitt jämställdhetsarbete och att kvinnor som var relativt nya som chefer i energibranschen blev adepter och coachades av en mentor. Det innebar även att nätverk byggdes upp genom gemensamma träffar för adepterna, som också genomfört projektarbeten.

Pernilla Winnhed, vd i Energiföretagen Sverige, pekar på vikten av att branschen har en stor bredd i kompetensen.

– Det är en affärskritisk fråga. Mångfald är en del av såväl attraktionskraften som konkurrenskraften i företagen. Män och kvinnor bidrar med lite olika perspektiv.

Nu noterar hon med tillfredsställelse att jämställdhetsarbetet i alla deltagande företag har rört sig i rätt riktning.

– Det viktigaste har varit att företagen satt upp mål och systematiskt jobbat med detta på ledningsnivå. Företagen har olika svaga punkter och formulerade sina mål utifrån det. Ibland handlade det om antalet kvinnliga chefer, ibland om andra saker. Vi ville att målen skulle vara så konkreta som möjligt. Det är lättare att utvärdera dem då, berättar hon.

Stort engagemang bland mentorer och adepter

Pernilla Winnhed har också noterat ett mycket stort engagemang hos de adepter som deltagit. De har träffats vid sex tillfällen under året, lyssnat till inspirerande föredrag och arbetat med sina projektarbeten. Det har blivit grunden till det nätverk man hoppades bygga med hjälp av programmet och det har lett till att viktiga projektarbeten kommit fram.

– Ett exempel är ett introduktionsprogram för att få in fler kvinnor i branschen. Ett annat är en film där man lyfter fram energibranschen som en attraktiv bransch. Den är perfekt att sprida i sociala medier. Även arbetet med mentorer och adepter har fallit väl ut.

– Vi har hört att både adepter och mentorer varit väldigt nöjda. Även för mentorerna har det varit värdefullt att ha fått den där tiden att reflektera över ledarskap, bolla tankar och tala om gemensamma frågor, säger Pernilla.

Ny omgång startar i höst

I höst startar en ny omgång av Qraftsamling som läggs upp i princip på samma sätt som det första – att företagen åtar sig att sätta upp mål, samarbeten mellan adepter och mentorer och nätverksbyggande.

– Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att jobba. Andelen kvinnliga chefer i branschen är 20 procent medan andelen kvinnor totalt sett är 23 procent. Jag hoppas förstås att vi tids nog inte ska behöva arbeta med program som Qraftsamling, säger Pernilla.

Eva Söderberg har varit mentor

– Jag är jättetacksam för att branschorganisationen valde att arbeta med Qraftsamling. Det är viktigt att synliggöra de kvinnliga cheferna, säger Eva Söderberg, affärsområdeschef Elhandel. Jag tror att det betyder mycket att ha stöttning från någon som jobbar i samma bransch, men inte i samma företag. Eva tror att modellen mentor–adept är ett viktigt instrument när det gäller att öka antalet kvinnliga chefer.

Mälarenergi har som värdföretag haft två mentorer med i programmet. En av dem är Eva Söderberg, affärsområdeschef Elhandel.

– Adepterna har redan tagit sina första steg som chefer i energibranschen. Att få stöd av en mentor kan hjälpa dem att ta nästa steg. Det är också viktigt för den breda rekryteringen att kunna visa att vi jobbar så här. Det kan inspirera fler, säger hon.

En viktig del i mentorsrollen har varit att vara en god lyssnare. Mentorer ska helst avhålla sig från att servera färdiga lösningar och i stället försöka ställa frågor som startar en process hos adepten. Eftersom en chef är tränad i att hitta lösningar var det en utmaning, tyckte Eva när hon förra året stod inför att vara mentor.

Lisa Granström har varit adept

– Programmet har absolut infriat mina förväntningar, säger Lisa Granström. Jag har fått nya perspektiv på tidigare kunskaper och nya verktyg för mitt
ledarskap.

Lisa Granström är chef för 13 miljöingenjörer och energiingenjörer på Mälarenergi och har varit adept i programmet.

Lisa har träffat sin mentor en gång i månaden och tycker att samtalen varit utvecklande.

– Vi har vänt och vridit på olika frågeställningar kring var jag stått under året och min önskade position framåt. Jag har byggt på teorierna om hur jag ska arbeta med målstyrning och fått verktyg som hjälper mig att leda individerna i min arbetsgrupp i rätt riktning.

Med sin bakgrund i andra branscher såg Lisa också programmet, när det startade, som en möjlighet att bygga ett nätverk med andra i energibranschen. Också det tycker hon har fungerat bra.

– Vi som varit adepter har varit indelade i tre grupper som verkligen tagit hjälp av varandra under året. Vi har haft mejlkontakt veckovis och haft sex träffar under året. Det projektarbete Lisas grupp arbetat med handlar om rekrytering.

– Vi har tagit fram ett material som kan användas av energiföretagen för att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring jämställd rekrytering.

Det viktigaste med programmet för hennes del har varit att som ny i energibranschen få hämta erfarenheter även från andra bolag, att få mer teoretisk utbildning i ledarskapsfrågor. Och inte minst: Det har varit så roligt! tycker hon.

Läs mer om Lisa Granströms medverkan i Qraftsamling.

Aktiviteter för jämställdhet och mångfald

När Qraftsamling startade var Mälarenergis interna målsättning att genomföra fyra aktiviteter. En aktivitet handlade om att utbilda samtliga chefer i jämställdhet.

Lina Öberg är HR-chef på Mälarenergi

 

– Egentligen har vi jobbat med temat jämställdhet, mångfald och inkludering de senaste tre åren. Frågorna väcker stort engagemang och det är samtal som kommer att fortsätta, säger Lina Öberg, HR-chef på Mälarenergi.

En målsättning med Qraftsamling var att öka andelen kvinnliga chefer i branschen och samtidigt synliggöra att det redan finns kompetenta kvinnor i utmanande ledarpositioner.

– Varje år genomför vi en bedömning av våra 70 chefers ledarförmåga. I år har vi än mer ökat fokus på jämställdheten i detta arbete. Hur ser det ut för våra kvinnliga chefer? Rankas de lika högt i matrisen? Vi fortsätter att lyfta på stenar som vi tidigare inte lyft och utmanar oss själva i vårt synsätt, förutfattade meningar och gamla beteenden. Vi har också genomfört en pilot med uttagningsdag till vårt interna ledarprogram där två av tre sökande som gick vidare var kvinnor.

En annan aktivitet var att arrangera ett seminarium för kvinnliga ingenjörsstudenter på den stora energikonferensen HUB i höstas.

– Det var fantastiskt, säger Lina Öberg. Studenter från Mälardalens högskola och Uppsala universitet samt elever från ABB-gymnasiet deltog i seminariet.

Vi fick tillfälle att berätta hur vi arbetar och hur vi ser på framtidens ledarskap, kopplat till vår bransch. Samtidigt var seminariet i viss mån en ögonöppnare för oss. Som ett kommunalt ägt bolag framstod vi inte som den mest häftiga arbetsgivaren i studenternas ögon. Där har vi ett viktigt arbete att göra genom att bättre visa upp vårt varumärke och det vi är stolta över.

Ytterligare en aktivitet har varit att två studenter från Mälardalens högskola har gjort ett examensarbete om förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier.  Mälarenergi jobbar aktivt och proaktivt för mångfald och för en hälsofrämjande arbetsplats. Mot den bakgrunden var studenternas uppdrag att göra kvalitativa intervjuer på företaget, som gäller arbetsklimat kopplat till ledarskap.

– Förhoppningsvis ger det oss en bra nulägesanalys, som vi kan dra lärdomar av. Kanske får vi syn på utmaningar som vi behöver ta tag i, säger Lina.


Mälarenergis mål för fler kvinnor i chefspositioner

När Qraftsamling startade hade Mälarenergi 28 procent kvinnor i chefsposition. Ett kortsiktigt mål som sattes då var att få 30 procent kvinnliga chefer 1 januari i år. Det har nästan lyckats. Nu är siffran 29 procent.

– Det handlar mycket om hur många kvinnliga sökande vi har i våra rekryteringsprocesser. Vi kvoterar inte in kvinnor, utan vill ha rätt person med rätt kvalifikationer, men vi kämpar med att attrahera fler kvinnliga sökande, säger Lina Öberg.

Ett lite mer långsiktigt mål är att fördelningen av antal kvinnliga och manliga chefer ska vara 40/60. När detta ska vara uppnått är inte preciserat i tid.

– I den här branschen är det ett stort kliv att komma dit. Det måste till förändringar i både branschen och samhället. Det tog Svenska Kraftnät tio år att öka andelen kvinnor från 25 till 36 procent.

– Självklart är det slutgiltiga målet en helt jämn fördelning – 50/50. Men det kommer att ta längre tid än vi önskar, det krävs ett långsiktigt arbete med att öka rekryteringsbasen, säger hon.


Läs Energiföretagen Sveriges slutrapport Qraftsamling 2016/2017.