Energikartläggning av Ramnäs Bruk.

Ramnäs Bruk

Att skapa helhetslösningar är viktigt när Mälarenergi samarbetar med företag kring energikartläggning och energieffektiviseringar. På Ramnäs Bruk har man byggt nya system för uppvärmning, belysning och tryckluft. Totalt innebär energieffektiviseringarna en besparing på cirka 4 GWh om året. Det motsvarar den energi som går åt för att värma 200 villor under ett år.

Ramnäs Bruk tillverkar ankarkätting som används till att förankra plattformar ute till havs som borrar efter, eller pumpar upp, olja och gas. Det  krävs  kättingar  av enorma dimensioner och kraven på hållfasthet är rigorösa. Ramnäs Bruk är  världsledande i sin bransch och har nu genomfört en om­ fattande kapacitetsutbyggnad.

– Tidigare användes en ugn till vissa moment som nu, efter utbyggnaden, sker i tre ugnar. Det betyder att vi har fördubblat vår leveranskapacitet och att kättingen blivit ännu starkare, berättar Magnus Westher, vd vid  Ramnäs Bruk.

Energikartläggning

I samband med detta projekt genomförde företaget, tillsammans med Mälarenergi, en energikartläggning som lett fram till ett åttaårigt komfortavtal för effektivisering och optimering av Ramnäs Bruks energibehov.

– Vår tillverkning innebär en omfattande värmebehandling och i den här typen av verksamhet är frågan om hur värmen kan återanvändas ständigt aktuell. Därför  var  det lämpligt att också sätta igång ett energisparprogram som en del i  kapacitetsutbyggnaden. Och eftersom Mälarenergi varit vår huvudleverantör av el var det naturligt att inleda ett samarbete med dem, säger Hans Nosko, som varit projektledare från Ramnäs Bruks sida.

Totalt innebar nysatsningarna i företaget investeringar på 65 miljoner – de största sedan 70-talet.

Nytt kylsystem

Rikard Johansson, energikonsult på Mälarenergi, började arbeta med en energikart­läggning våren 2013. Han gick  igenom alla byggnader och kunde konstatera att de flesta värmdes med olja. Det energibesparingsförslag han presenterade innebar att värmen från tillverkningsprocessen skulle tas tillvara för uppvärmning av fabrikslokalen, att ett nytt kylsystem byggdes och att belysning och tryckluftsanläggning effektiviserades.

– Vi har bollat mycket idéer, säger Rikard Johansson. Installation av nya system är kritiska moment, eftersom vi inte får störa processerna.

Ramnäs Bruk har en hög produktionstakt och producerar bara direkt mot kundorder. Ingenting hålls i lager. Därför är det viktigt att undvika avbrott i produktionsprocessen.

Vår tillverkning innebär en omfattande värmebehandling och i den här typen av verksamhet är frågan om hur värmen kan  återanvändas  ständigt aktuell.
– Hans Nosko

ramnas-kedja

Från kylkaren rätt ut i ån

Den jättelika verkstadshall där kättingen formas och härdas har en takhöjd på 15 meter. I verkstadshallen ligger långa stänger som levererats från stålverken. Här formas de till länkar och kättingar av olika grovlek. De grövsta länkarna som tillverkas är 990 mm långa, 165 mm i diameter och väger 400 kilo styck. En och annan länk har en rödmarkering som visar att någonting som inte är perfekt har upptäckts vid genomlysning med ultraljud. Och eftersom ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, måste de bytas ut.

Från Ramnäs forslas kättingarna först med järnväg till en hamn och sedan vidare med båt till olika hörn av världen.

Här finns fem ugnar med temperaturer på nästan 1000 grader och vattenkar för nedkylning som kättingen passerar vid olika steg i processen.

– Tidigare gick vattnet från kylkaren bara ut i Kol­bäcksån, utan att värmen togs tillvara. Men nu kan värmen, med hjälp av värmepumpar, föras tillbaka för uppvärmning av verkstadslokalerna, så att den olja som tidigare användes för det har kunnat tas bort. Det har också förbättrat arbetsmiljön genom att värmen fördelas bättre. Det är behagligare tycker de som jobbar där, berättar Rikard Johansson.

Den minskade oljeanvändningen har också inne burit minskade koldoixidutsläpp med uppskattningsvis 800 ton per år.

Svinhuset inhyser supermodern teknik

Intill Kolbäcksån ligger det teknikhus som pumpar upp sjövattnet. Huset ser allt annat än nytt ut. Det  är byggt i slaggsten och har en gång i tiden varit ett svinhus, men innehåller nu supermodern teknik. Strax intill ligger också en alldeles ny anläggning med naturgas som ersatt olja för upphettning av två av företagets fem ugnar.

I fabrikslokalen fanns tidigare en gammal, ineffektiv och elslukande belysning. Den har nu bytts ut mot energisnåla lampor som inneburit besparingar. Men samtidigt måste viss el användas för att driva de värme pumpar som behövs för återvinning av spillvattnet.

Rikard Johansson bedömer att den besparing man gjort på effektivare belysning ungefär motsvarar elbehovet till värmepumpar. Den stora energibesparingen ligger alltså inte på elsidan utan framförallt genom att företaget blivit mindre beroende av olja.

De 4 GWh som sparas om året gäller den totala energianvändningen.

Tryckluft är en annan del av  produktionsprocessen som setts över. En ny energieffektiv kompressor har Mälarenergi bekostat och installerat.

Uppföljning av energiförbrukning

Förstudien, som inleddes våren 2013, tog  ungefär ett par månader att göra och hösten 2013 drog projektet igång. Första halvan av 2014 arbetade man med att installera de nya systemen och hösten 2014 jobbade man med igångsättning och intrimning. Under den åtta år långa avtalstiden kommer Mälarenergi kvartalsvis att följa upp energiförbruk­ningen och säkerställa att de nya systemen fungerar optimalt enligt genomförd energikartläggning.

– När vi börjar med en energikartläggning på ett företag är ju förhoppningen att hitta förutsättningar som går att bygga på så det blir en helhetslösning. Huvudtanken är ju redan då att det hela ska leda fram till ett avtal, säger Rikard Johansson.


Mälarenergis Energitjänster

Mälarenergis affärsområde Energitjänster har funnits sedan 2007 och sysselsätter 28 personer. Energitjänster erbjuder energikartläggning och helhetslösningar med samlade åtgärder för en optimal energibesparing vid industrier, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Komfortavtalen arbetas fram i samverkan med kunden. Med komfortavtalen följer också tjänster som drift, underhåll, anläggningsöversyn och finansiering av åtgärder.

Läs mer om Energitjänster på malarenergi.se