Energibesparingar med Greenbuilding-certifiering

Mälarenergi har energieffektiviserat ACC som nu fått utmårkelsen Greenbuilding.

Aros Congress Center och Västerås Konserthus har nu Greenbuilding-certifierats genom ett samarbete med Mälarenergis Energitjänster. Stora energibesparingar har genomförts och ett nioårigt komfortavtal har tecknats mellan Mälarenergi och Länsförsäkringar Bergslagen som äger fastigheten. Kravet för att få certifieringen är att man lyckas sänka sin energianvändning med minst 25 procent. Och det har uppnåtts med god marginal.

Kongressalen på Aros Congress Center (ACC) rymmer tusen personer. Alla politiska partier har haft partistämmor här. Då, och vid andra stora konferenser, rör sig människor på stora ytor och på flera våningsplan. Totalt finns mer än 40 lokaler i olika storlek på tre våningar i bygg­naden. Luften ska vara bra, temperaturen behaglig och belysningen funktionell överallt.

Mälarenergi har energieffektiviserat ACC som nu fått utmårkelsen Greenbuilding.
– Vi är så glada för att Aros Congress Center och Västerås Konserthus har tilldelats certifieringen Green Building efter ett samarbete med oss. Tillsammans har vi lyckats sänka byggnadernas energianvändning med 25 procent, säger Göran Hägglund affärsutvecklare på Mälarenergi Energitjänster.

– Att spara på värme är enkelt. Det är bara att stänga av. Men det ska vara komfort också. Då är det viktigt att ha optimala driftsystem och det har vi fått nu, säger Michael Eriksson, fastighetschef på Länsförsäkringar Bergslagen som äger och förvaltar de fastigheter som rymmer ACC och Västerås Konserthus. Den äldsta delen av ACC är från 1972, en annan från 1990 och konserthuset byggdes 2002.

Intelligenta styrsystem sköter energibesparingar

Ett nytt styr- och reglersystem har installerats som innebär att energianvändningen på ett helt annat sätt än tidigare möter det exakta behovet. Med det gamla systemet fanns ingen möjlighet att anpassa värme och ventilation efter hur många människor som vistades i anläggningen för tillfället. Stora eller små konferenser – det var ingen skillnad. Det så kallade intelligenta styrsystem som nu är på plats känner av var och hur många människor som rör sig i huset och anpassar automatiskt värme och venti­lation efter det behov som finns.

Systemet innebär också att man kommer ifrån de energitoppar, som förut inträffade klockan sju på mornarna, då alla anläggningens olika funktioner skulle sättas igång samtidigt. Nu sker det med en successiv mjukstart av olika sekvenser.

Mälarenergi gjorde energikartläggning

Göran Hägglund är affärsutvecklare på Mälarenergi Energitjänster och arbetar med att identifiera fastigheter där man kan anta att det finns en stor potential för energibesparingar.

– Hösten 2012 började jag undersöka förutsättningarna och gjorde en förstudie kring den här fastigheten. Sedan tog jag kontakt med Länsförsäkringar Bergslagen och föreslog en energikartläggning, berättar han.

Samtidigt fördes diskussioner på Länsförsäkringar Bergslagen om hur byggnaderna skulle kunna göras mer energieffektiva. Där arbetar man sedan länge med ett miljöledningsprogram – ISO 14001 – och det fanns en ambition att försöka få fastigheten GreenBuilding-certifierad.

– När Göran Hägglund tog kontakt med oss var det som ett svar på våra funderingar. I samarbetet med Mälarenergi fick vi helt nya verktyg för energieffektiviseringar och en möjlighet att se helheten. Och eftersom Länsförsäkringar Bergslagen är ett lokalt bolag ville vi gärna samarbeta med Mälar­energi, som också har lokal förankring, säger Michael Eriksson.

Ett nioårigt komfortavtal tecknades och ett stort ombyggnadsarbete startade hösten 2013. Det omfattade ventilation, värme, kyla och installation av det nya styr- och reglersystemet. En viktig del i arbetet var att ta bort gamla kylaggregat som innehöll freon och ersätta dem med fjärrkyla.

Hittills har åtgärderna inneburit att elanvändningen minskat med 30 procent och värmeanvändningen med 25 procent, jämfört med snittet de föregående fem åren.

Besparingarna uppfyller därmed med god marginal de 25 procent som krävs för att bli GreenBuilding-certifierad. Mälarenergi har svarat för kartläggning, ombyggnader, installationer och även för ansökan om GreenBuilding-certifiering.

Utmärkelsen Greenbuilding  ger ökat marknadsvärde

För ACC, konserthuset och ägarna Länsförsäkringar Bergslagen innebär moderniseringen och avtalet inte bara lägre energikostnader och högre driftsäkerhet. GreenBuild­ing-certifieringen är ett kvitto på att fastig­heten drivs energieffektivt och uppnår de europeiska klimatmålen. Det innebär i sin tur att det blir ännu mer attraktivt att förlägga konferenser till ACC. Dessutom är ACC:s verksamhet sedan tidigare Svanenmärkt.

– I upphandlingsdirektiv finns ofta krav som har att göra med energieffektivitet hos till exempel konferensanläggningar. Nu kan vi svara upp mot dem och dessutom har fastigheterna fått ett högre marknadsvärde, säger Michael Eriksson.

Nu när installationerna är på plats handlar det om att trimma in systemet. Driften av fastigheten sköts av Länsförsäkringar Bergslagen, men hela tiden i dialog med Mälarenergi.

– Vi följer upp månad för månad hur det ser ut och kontrollerar att vi håller vad vi lovat, förklarar Adrian Wärn, avtalsansvarig på Mälarenergi. Vi skriver proto­koll och dokumenterar för att se om något behöver justeras. Det tar minst ett år att trimma in en anläggning som den här. Kvartalsvis har vi avstämnings­möten med Länsförsäkringar Bergslagen. Hittills har det sett jättebra ut och vi hoppas att det består nu under vintern när systemen sätts på prov.

Läs mer om Komfortavtal och hur Mälarenergi arbetar med energieffektivisering.


Certifieringssystemet Green-Build­ing är initierat av EU i syfte att påskynda energi­effektivisering av byggnader. Det riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energi­användningen i sina lokaler.

För att kunna bli certifierad krävs att energianvändning av fastighetsel och uppvärmning har minskat med 25 procent i förhållande till Byggverkets byggregler för nybyggnation eller i förhållande till ett uppmätt referensår.

I Sverige är det Swedish Green Building Council som granskar och godkänner energisparåt­gärder och uppmätta resultat och som utfärdar certifiering.