Hållbara städer värms med fjärrvärme

Block 6 Kraftvärmeverket Västerås

Med fjärrvärme kan vi ta vara på och energiåtervinna det som blir över, från skogen, industrin och hushållen. Avfall som inte går att ta tillvara på något annat sätt. Det är smart. Anläggningen för avfallsförbränning är den största miljöinvestering som Västerås stad någonsin gjort och det är tack vare den vi i Västerås kommer att klara stadens klimatmål till år 2020. I Kraftvärmeverket produceras också både el och värme i samma process, det är riktigt smart.

Det finns en mängd fördelar med att producera värme och el i en stor central anläggning. Men med storskalighet kommer ofta svårigheten att få en bra överblick. Vad betyder fjärrvärmen för samhället? Och vad betyder fjärrvärme för klimatet?

Vad är kraftvärme – fjärrvärmens styrkor

För att förstå fördelarna med fjärrvärme är det bra att först förstå vad kraftvärme är och vilka styrkor den har. Fjärrvärmen som värmer 98 % av Västeråsarnas hem och företag produceras på Kraftvärmeverket. Där Mälarenergi producerar el och värme samtidigt i samma process, det kallas kraftvärme. Den el som produceras går ut på nätet och används i våra datorer och hushållsapparater och värmen, som när den pumpas ut som hetvatten i rörledningar, blir fjärrvärme som värmer våra hus. Att ta vara på båda delar i samma process är ett mycket effektivt sätt att producera energi på. Oavsett bränsle tas mellan 90 och 93 procent av energin i bränslet tillvara genom kraftvärme.

På Kraftvärmeverket kan vi också använda bränslen som inte kan användas någon annanstans. Avfall blir till el och värme och naturresurser sparas. Den största nyttan för klimatet som Kraftvärmeverket bidrar med är att minska utsläpp från soptippar i och med att avfallet istället bränns. Ett ton avfall på en soptipp läcker metangas till atmosfären som motsvarar ca 500 kg koldioxid och varje år läggs 150 miljoner ton avfall på soptippar i Europa – ett gigantiskt miljöproblem. Sveriges totala import av avfall under 2014 minskade Europas årliga avfallsberg med cirka 1 %. Till Västerås importerar vi cirka 200 000 ton avfall per år för förbränning. En liten del av den totala avfallsmängden, men till stor nytta för miljön.

Rätt lösning för uppvärmning på rätt plats

Mälarenergis verksamhet med en av norra Europas största kraftvärmeverk har naturligtvis en klimatpåverkan. Men den som el, värme och kyla som Mälarenergi producerar kommer oavsett att efterfrågas i samhället. Att ha rätt lösning för uppvärmning av hus och lokaler på rätt plats spelar en stor roll för klimatet. Därför är det rimligt att jämföra Mälarenergis produktion med alternativ produktion och studera vilken klimatpåverkan de i så fall skulle ge upphov till.

Profu, Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB, har tagit fram ett klimatbokslut för Mälarenergis produktion som visar hur den står sig mot annan energiproduktion. Klimatbokslutet visar att i jämförelse med annan miljövänlig el- och värmeproduktion från vatten-, sol- och vindkraft – i kombination med individuella värmelösningar som värmepumpar och pelletspannor. Så kan ändå utsläpp motsvarande 543 000 ton koldioxid (CO2e) per år undvikas tack vare produktionen på Kraftvärmeverket i Västerås. Det betyder att med hänsyn till klimatet finns ingen annan produktionsform som slår fjärrvärme för att värma ditt hus. Det är rätt lösning på rätt plats. Fjärrvärme är bäst i tätorten och individuella lösningar med till exempel värmepump är bäst utanför staden.

Hur mycket är 543 000 ton koldioxid?

Anläggningen för avfallsförbränning på Kraftvärmeverket i Västerås är den största miljöinvestering kommunen någonsin gjort och utan Mälarenergis bidrag till minskade koldioxidutsläpp skulle Västerås stads klimatmål inte nås. Att Kraftvärmeverket bidragit till att undvika utsläpp av 543 000 ton koldioxid på ett år är lika mycket som:

• 60 % av hela Västerås kommuns samlade utsläpp av koldioxid.
• om alla kommuninvånare i Västerås avstod från att köra bil under 3 år.
• utsläppen från ca 64 500 varv runt jorden med bil.
• om alla i kommunen avstod från att äta kött i 5 år.

Att fjärrvärme står sig som ett bättre alternativ för uppvärmning beror på styrkan med storskalig kraftvärme som kan få ut mer energi av varje flisa som bränns, förmågan att rena rökgaserna effektivt och inte minst undvika utsläpp från soptippar som annars skulle uppkommit. Att som i Kraftvärmeverket producera el och värme i samma process är ett effektivt sätt att producera el på. Men det betyder också att vi bara kan producera el när värmen efterfrågas. Fastigheter som har en värmepump installerad tar bort värmebehov och minskar då även möjligheten för Mälarenergi att producera miljövänlig el.

Jämförelse av olika produktionsformer

I diagrammet nedan visas Mälarenergis klimatpåverkan av stapeln direkt tillförd klimatpåverkan överst. Men även annan energiproduktion har en påverkan då all uppvärmning av bostäder och lokaler ger en klimatbelastning, vilket visas av stapeln indirekt klimatpåverkan i mitten. Indirekt klimatpåverkan är den alternativa uppvärmningen som har studerats i klimatbokslutet vilken från klimatsynpunkt också är en mix av andra bra individuella alternativ till fjärrvärme. Trots detta kan betydande utsläpp undvikas med fjärrvärme genom till exempel undviken deponering av avfall på soptippar (ljusblå stapel) eller undviken individuell produktion av värme (grön stapel). Elproduktion har en relativt stor klimatpåverkan och genom att Mälarenergi i samband med att vi producerar värme samtidigt också producerar el kan vi undvika alternativ produktion för en större mängd el (mörkgul stapel för el).

Klimatpåverkan

Den sammantagna bilden visar att Mälarenergis påverkan är negativ vilket betyder att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan totalt sett (blå stapel för summa klimatpåverkan nederst). Utsläpp motsvarande 543 000 ton koldioxid (CO2e) per år kan undvikas tack vare att vi producerar el och värme på Kraftvärmeverket i Västerås och inte genom vatten-, sol- och vindkraft i kombination med individuella värmelösningar som värmepumpar och pelletspannor.

Mer information

Klimatbokslutet i sin helhet finns på Mälarenergis webbplats.

Kort om Västerås kraftvärmeverk

I Västerås värms 98 % av stadens hem och företag med fjärrvärme från Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket levererar även värme till Hallstahammar, Skultuna, Kolbäck och snart också till Surahammar. Värmeproduktion finns även i Kungsör. I vårt kalla land fyller vi ett grundläggande behov av värme och el. Vi hanterar samhällsfunktioner som alltid, dygnets alla timmar, måste fungera.