Hållbarhetsredovisning för Mälarenergi 2014

Den är snygg att titta på, informativ och lättöverskådlig. Mälarenergis hållbarhetsredovisning ersätter från och med i år den traditionella årsredovisningen. Rapporten är indelad i tre hållbarhetsområden – grönt för det ekologiska, blått för det sociala och rött för det ekonomiska området.

Mälarenergis hållbarhetsredovisning innebär att vi redovisar med ett helhetsperspektiv i fokus. Alla talar om hållbarhet och vi behöver definiera vad begreppet innebär just – el, värme, vatten, avlopp samt kommunikation, vår hållbarhetsredovisning sätter detta i ett sammanhang. I den samlade bilden blir det också tydligt vilka områden vi behöver utveckla, säger Katarina Hogfeldt­ Forsberg, hållbarhetschef på Mälarenergi.för Mälarenergi.

Det har blivit allt vanligare att företag gör en hållbarhetsredovisning. Traditionellt har det mest varit stora börsföretag och de största energibolagen men nu är det fler och fler medelstora och mindre företag  som följer efter. Det är frivilligt att göra det än så länge, men troligen kommer det att bli lagstadgat för de största företagen från 2017. I botten finns ett EU-­direktiv, men detaljerna utformas nationellt.

Kontinuerlig dialog

Mälarenergi har en kontinuerlig dialog med sina intressenter. Under arbetet med vår hållbarhetsredovisning skickades en webbenkät ut till politiker, myndigheter, medarbetare, leverantörer och kunder för att  fånga upp deras synpunkter på olika aspekter av hållbarhet. Det som sammantaget ansågs allra mest angeläget av svaren att döma var säkra och trygga leveranser av el, värme, vatten, kommunikation och andra tjänster.

– Att våra tjänster är tillgängliga och levereras utan avbrott är jätteviktigt. Det vi gör ska bara fungera. Enkätsvaren understryker det och ligger i linje med vår   strategiska plan som vi antog förra året. Där har vi skärpt våra mål för just tillgänglighet. Investeringstakten och de investeringar vi gör är också viktiga för att säkra näten. Till exempel finns behov av förnyelse av vatten- och avloppsnäten. Dels för att ledningarna är gamla, dels för att staden växer. Detsamma gäller på fjärrvärmesidan. Här finns också gamla anläggningar, de äldsta från 1963, som behöver förnyas om vi ska kunna förse västeråsarna med fjärrvärme även i framtiden. Elnäten måste vidare underhållas och säkras mot väder och vind. Vi har redan idag grävt ner en stor del av   nätet.

I ett hållbarhetsperspektiv handlar det om att hela tiden göra avvägningar. De investeringar och insatser som måste göras för att upprätthålla leveranssäkerhet måste vägas mot miljöambitioner, ekonomi och social hänsyn, säger Katarina Hogfeldt­ Forsberg.

Mälarenergis nya hållbarhetsredovisning är ett bra sätt för oss att nå ut till olika intressenter, tycker Katarina Hogfeldt­ Forsberg.

– Den har lättillgängliga, sammanfattande sidor inom varje område och man kan få en hyfsad bild av hur vi arbetar bara genom att titta på dem.

Många är intresserade av hållbarhetsfrågor idag. Inte minst studenter kommer med många frågor kring detta. De är ju våra kommande medarbetare och vår hållbarhetsredovisning är ett bra sätt att visa upp Mälarenergi som ett företag i framkant och därmed en attraktiv arbetsgivare. Den kan också ge våra anställda en helhetsbild av bolagets arbete. Vi har ju en mycket bred verksamhet. Det är inte självklart att de som till exempel arbetar med avloppsrening vet hur man jobbar på elhandel och vice versa.

– Allt hänger ihop, det interna arbetet liksom det externa. Vi måste hela tiden väga in och ta hänsyn till förändringar i omvärlden som kan påverka branschen. Det handlar om allt från förändringar i regelverk och trender i samhället till flöden av pengar och teknikutveckling, säger Katarina Hogfeldt­ Forsberg.

Hållbarhetsredovisning Mälarenergi

Hållbarhetsredovisning i Internationell standard

Mälarenergis hållbarhetsredovisning är upprättad enligt en internationell standard – Global Reporting Initiativ (GRI) – som funnits i ungefär 15 år. Det är ett rapporteringsramverk med metoder för att mäta och rapportera de resultat av olika verksamheter som kan relateras till  hållbarhet.

Mälarenergi har lämnat redovisningen för granskning till revisionsbyrån PWC som bland annat har tittat på hur man använt GRI-­standarden.

– De har gjort ett rejält jobb för att verkligen tillämpa GRI och uppfyller standarden, plus att redovisningen är trevlig att läsa, säger Fredrik Ljungdahl, partner i PWC, som gett Mälarenergi återkoppling på rapporten.

– Vi har jobbat tillsammans med dem under några veckor. Vi har varit på plats, intervjuat medarbetare samt granskat texter och data. Vi har i princip granskat allt som står i redovisningen och tagit in bevis på att det som står i rapporten är sant. Granskningen är översiktlig men vissa frågor har vi borrat lite djupare i. Syftet är att säkerställa att innehållet är korrekt och trovärdigt, säger Fredrik Ljungdahl.

Men han ser också förbättringsmöjligheter inför kommande års hållbarhetsredovisningar. Att i ännu högre grad anpassa den till GRI och att göra rapporten mer fokuserad är två saker.

– Nu har de arbetat väldigt brett och tagit in många frågor i sin dialog med De behöver inte ändra på enkäten till intressenterna, men kanske tänka över hur de bearbetar och redovisar den samt fokusera kring vilka frågor som är särskilt väsentliga för Mälarenergi.

– Med det sagt tycker jag att de gjort ett jättebra jobb, säger han

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald, som återfinns inom det sociala hållbarhetsområdet, är en del i redovisningen som Mälarenergi ska utveckla vidare till nästa år.

– GRI innehåller rätt mycket formalia kring hur man mäter och beskriver vissa saker inom det området som vi inte följt i Där finns en utvecklingspotential. I det så kallade GRI­indexet kan man utläsa standarens krav och var i rapporten motsvarande resultat kan hittas. Mälarenergis GRI­index är publicerat på vår hemsida och finns inte med i den tryckta rapporten. Vi kommer att fortsätta ge ut en hållbarhetsredovisning årligen. Och vi fortsätter naturligtvis dialogen med våra intressenter, säger Katarina Hogfeldt­ Forsberg.


Vill du läsa hela Hållbarhetsredovisningen? Den finns att ladda ner på malarenergi.se eller beställas på 021-39 50 50.