Stadens kontrollrum för vår region

Mälarenergis resa mot en fossiloberoende energiproduktion. Fossilfri

På Mälarenergi har vi en väl fungerande driftcentral och ett antal kontrollrum. Nu vill vi utnyttja den digitala tekniken för att skapa en gemensam plattform – ett digitalt och fysiskt stadens kontrollrum.

Där ska samhällets intressenter och verksamheter kunna dela information, se status på kritiska samhällsfunktioner och ge beslutsstöd i kriser och vid störningar.

Samarbete med kommunen

Projektet Stadens kontrollrum som leds av Jonas Persson, avdelningschef för Elnät Marknad & Mättjänster, är i full gång.

– Resultatet kommer bli en mer resilient och attraktiv region att bo och verka i. En plats där infraservicen fungerar även under svåra förhållanden. Tillsammans med Västerås stad har vi påbörjat en förstudie där vi genomlyser all extern larmhantering som Västerås stad och de kommunala bolagen har lagt ut på externa entreprenörer.

I förstudien ingår också Mälardalens brand- och räddningsförbund. Det finns stora fördelar med att samla dessa aktörers larm och informationscentraler. Tillsammans skulle man kunna skapa en gemensam krisledningsyta för samhällsviktiga funktioner.

resilienspilar

Tillväxtverket bidrar

Resiliens är ett centralt begrepp som vi fokuserar på tillsammans med ett antal regioner i Sverige och Resilient Regions. Tillväxtverket har beviljat bidrag till en förstudie, där vi ska föreslå samverkansformer runt resiliensbegreppet. Vår förhoppning är att förstudien på sikt kan leda till etablering av en Resilient Manager i regionen.

Driftcentralen grund för kontrollrum

Delar av den här verksamheten finns redan i Mälarenergis egen driftcentral. Där finns också förutsättningarna som krävs för att driva liknande verksamhet och för att sälja tjänster som är kopplade till det här.