Mälarenergi klarade miljömålen 2015

Elbil

Mälarenergis påverkan på miljön är i första hand relaterad till klimatpåverkande gaser som koldioxid från energiproduktion och transporter. Ytterligare påverkan är utsläpp till Mälaren från våra avloppsreningsverk, kemikalieanvändning och hantering av restprodukter.

Mycket av den påverkan som vi ger upphov till i form av utsläpp eller annat regleras i villkor i våra miljötillstånd. Då vi hela tiden har ambitionen att minska miljöpåverkan så långt möjligt sätter vi dessutom upp årliga miljömål. Dessa ingår i Mälarenergikoncernens styrkort där de följs upp kvartalsvis. Under 2015 hade vi totalt åtta miljömål som alla uppnåddes.

Minskat användande av fossila bränslen

Energitillgängligheten för vår nya avfallspanna har klarat högt uppställda mål. En hög energitillgänglighet av Block 6 minskar användningen av fossila bränslen.

Snål fordonspark

Våra egna fordon ska i första hand rulla på biogas, el eller biodiesel och på så sätt minska klimatpåverkan. 2015 var medelutsläppet från våra fordon endast 63 g koldioxid per km räknat på årsbasis. Det kan jämföras med kravet på miljöfordon som är 95 g koldioxid per km eller mer beroende på bilens vikt.

Renare Mälaren

För att minska påverkan på Mälaren och kunna nyttiggöra slammet som genereras från avloppsreningsverket så bedriver vi ett aktivt uppströmsarbete där vi till exempel ställer krav på anslutna verksamheters kemikalieanvändning. Under 2015 har samtliga mindre biltvättar i Västerås kommun varit föremål för kontroller och krav på handlingsplaner.


Mälarenergis miljömål 2015

  • Fordonen ska släppa ut max 95 gram koldioxid per kilometer under ett år – våra fordon släppte ut 63 gram.
  • Utökat antalet elbilar till nio stycken.
  • Minska antalet kemiska produkter innehållande farliga ämnen med minst 25 stycken – 31 produkter med farliga ämnen har plockats bort.
  • Minst 300 l vatten per sekund släpptes förbi stationerna Östanfors och Ekeby (Hedströmmen) under mars–oktober 2015 för att förbättra livsbetingelserna för fisk och andra vattenlevande arter.
  • Alla mindre biltvättar i Västerås kommun har inventerats, de klarar utsläppskravet eller har en handlingsplan.
  • Odebiterat vatten mot faktiskt producerat vatten har varit 23 %.
  • Kraftvärmeverkets Block 6 ska hålla minst 80 % energitillgänglighet – 81,3 %.
  • Säkerställa lagring av kreosotstolpar samt ta fram en handlingsplan för stolpar i närheten av vattentäkter – beslutat att sluta använda kreosotstolpar från och med 1 januari 2016.