Positivt när klimatbokslutet är mer negativt än någonsin!

Positivt när Mälarenergis klimatbokslut är mer negativt än någonsin

Årets klimatbokslut visar att Mälarenergi bidrar till att hålla nere koldioxidutsläppen. Totalt bidrog vår verksamhet till att 754 300 ton CO2e* inte släpptes ut förra året. 2018 var siffran 557 000 ton CO2e.

Klimatbokslutet omfattar hela Mälarenergis verksamhet från värmeproduktionen till fjärrvärmesystemet, elproduktion, kylaproduktion, avloppshantering, avfallsbehandling och återvinning.

Profu som gör Mälarenergis klimatbokslut, studerar vilka konsekvenser vår verksamhet ger upphov till i samhället. De tar hänsyn till att vi producerar nyttigheter som behövs i samhället och jämför sedan hur dessa nyttigheter hade producerats om vår verksamhet inte hade funnits. De hjälper oss att se hur vår verksamhet bidrar till ett bättre klimat.

Fjärrvärmen och kunderna är de stora miljöhjältarna

Det är på grund av förnyelsen av Kraftvärmeverket och främst på grund av Block 6 där vi både producerar kraftvärme och behandlar avfall som vi kan undvika att släppa ut så stora mängder koldioxid. Att 98 % av fastigheterna i Västerås tätort är anslutna till vårt fjärrvärmenät är också av stor betydelse. Om alla dessa hushåll och fastigheter hade haft andra uppvärmningsformer skulle utsläppen i Västerås ha varit mycket större.

Mälarenergis sammanlagda klimatpåverkan under 2019 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt bidrog Mälarenergi att undvika utsläpp av 754 300 ton CO2e under 2019 (summa klimatpåverkan, blå stapel). De undvikna utsläppen utgörs främst av: el- och värmeproduktion samt alternativ avfallshantering alltså undviken deponi, vilket ger en stor klimatnytta.

Investeringar påverkar också klimatet

Förra året färdigställde vi Block 7. Att bygga ett nytt kraftvärmeblock, med allt vad det innebär av transporter, material och energi påverkar också klimatet. Därför har Profu även analyserat investeringen i Block 7 och jämfört utsläppen från byggnationen med byggnationen av ett liknande kraftvärmeverk. Profus analys visar att investeringarna i Block 7 har gett upphov till utsläpp om 31 000 ton CO2e, vilket är cirka 4,1 % av Mälarenergis nettoresultat.

Byggnationen av Block 7 har pågått från slutet av 2017 till slutet av 2019. Därför har endast en del av de totala utsläppen (46 %) bokförts i klimatbokslutet för 2019. Läs mer om Förnyelsen av Kraftvärmeverket på malarenergi.se.

Mälarenergi undviken klimatpåverkan. Klimatbokslut 2019
Expanderad resultatfigur för Mälarenergis klimatbokslut 2019 som inkluderar investeringsutsläpp.

Vi ser fram emot ett ännu bättre klimatår 2020

Årets resultat på -754 300 ton CO2e är alltså bättre än 2018 trots att vi också investerat i en helt ny anläggning. Ser vi till nästa år när anläggningen är i full drift och vi når vårt mål om noll kol och olja så kan vi se fram emot en ännu större vinst för miljön.

Läs hela Mälarenergis Klimatbokslut på webben.

 

* CO2e – Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser påverkar växthuseffekten olika mycket.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.