Nu ska vi Revaq-certifiera Kungsängsverket

En Revaq-certifiering innebär att slammet får spridas på jordbruksmark.

Den 13 december tog Mälarenergis koncernledning beslut om att Revaq-certifiera Västerås stads avloppsreningsverk, Kungsängsverket – ett resultat av arbetet inom Mälarenergis strategiska utvecklingsprojekt Integrerade lokala kretslopp som leds av Mälarenergis hållbarhetschef Katarina Hogfeldt Forsberg.

Revaq är Svenskt Vattens verktyg för att säkerställa att slammets innehåll av näringsämnen som fosfor och kväve, ska kunna återföras på ett kontrollerat sätt till jordbruket. En Revaq-certifiering är en kvalitets- och miljöstämpel som garanterar ett rent slam och är något som både bönderna och livsmedelsindustrin kräver idag. I praktiken innebär det att slammet genomgår en utökad provtagning och kontroll innan det får spridas på jordbruksmark. Framförallt ställer certifieringen krav på ett systematiskt uppströmsarbete. Det vill säga, att stoppa miljögifterna redan vid källan, innan de hamnar i avloppsvattnet. För Mälarenergi handlar det om att ställa krav på och utbilda verksamheter som är anslutna till avloppsreningsverket samt att informera hushåll.

Kungsängsverket ska vara certifierat 2019

En certifiering innebär ett arbete med att ta fram rutiner och arbetssätt, etablera kontrollsystem och dokumenthantering.  Sedan tidigare är Mälarenergis anläggning vid Tomta Revaq-certifierad. Kungsängsverket är dock betydligt större och mer komplext varför vi behöver viss tid på oss för att genomföra detta. Målet är därför att Kungsängsverket ska vara certifierat 2019.

Avloppshanteringen handlar om att ta hand om och rena människors naturliga avfall, från toaletter, diskhoar, badkar och avlopp. Varje dygn kommer 50 miljoner liter avloppsvatten i retur till Kungsängsverket i Västerås. Innan det renade vattnet når Mälaren igen går det igenom en värmepump där man också utvinner fjärrvärme och fjärrkyla.