Tillsammans kan vi minska utsläpp av skadliga ämnen

Åker

Vi behöver alla hjälpas åt för att minska utsläpp av skadliga och giftiga ämnen i vårt avloppsvatten. De ämnen du spolar ner i ditt avlopp hamnar i sjöar och vattendrag, och i det slam som återvinns som gödsel på åkermark.

Kadmium är ett ämne som vi på Mälarenergi arbetar hårt för att minska. Om kadmium kommer ut i naturen tas det upp av växter och förs sedan vidare till djur och människor. Hos människor kopplas metallen ihop med olika hälsoproblem som cancer, njurbesvär och benskörhet. När skadliga ämnen som kadmium kommer in till reningsverket hamnar de i våra sjöar och vattendrag, och i restprodukten slam som återvinns som gödsel till åkermark.

Så här kan du bidra till minskade halter av kadmium:

Mälarenergis reningsverk är Revaq-certifierat

Mälarenergis reningsverk Kungsängsverket är Revaq-certifierat. Det innebär bland annat att varje slamparti kontrolleras för att säkerställa att slammet uppfyller de uppsatta kraven för att få spridas på åkermark. Rötslam från reningsverk och slam från enskilda avlopp innehåller näringsämnen som kväve och fosfor som växterna behöver, men tyvärr också skadliga ämnen från våra industrier och hushåll.

Revaq är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och att skapa en hållbar återföring av växtnäring. Certifieringen innebär ett aktivt uppströmsarbete, ständiga förbättringar och öppen information. Med uppströmsarbete menas att man arbetar för att stoppa miljögifterna redan vid källan. Miljögifter från hushåll och anslutna industrier ska aldrig komma in i avloppssystemet. Exempel på uppströmsarbete är skärpta lagar, ändrade konsumtionsvanor, ökad användning av miljömärkta produkter i hushåll och industri samt att farliga kemikalier byts ut mot mindre farliga. I styrgruppen för Revaq ingår Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen, reningsverk och Svenskt vatten.

Renare avloppsvatten är en förutsättning för ett hållbart samhälle! Det ger oss renare sjöar, vattendrag och hav – och ett bra slam som kan återvinnas som gödsel på våra åkrar.