Vi är transparanta i vårt hållbarhetsarbete

Vi är transparanta i vårt hållbarhetsarbete

Vi på Mälarenergi får ofta frågor om hur våra anläggningar fungerar generellt, men också hur vi hanterar miljöfrågorna specifikt. I vårt hållbarhetsarbete vill vi vara så transparenta som möjligt.

Alla rapporter publiceras på hemsidan

Vi vill att alla ska ha möjlighet att se vad och hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Därför publicerar vi vår hållbarhetsredovisning, vårt klimatbokslut och alla våra miljörapporter på malarenergi.se. Där kan man få information om hela vårt hållbarhetsarbete och vilka villkor som gäller för såväl energiproduktionen som avloppsreningen samt hur våra utsläpp förhåller sig till de gränsvärden våra myndigheter sätter upp.

Vi är trygga med vår verksamhet

Det händer att vi får frågor om utsläpp och om hur de påverkar människors hälsa och vår miljö. Vi är trygga med vår verksamhet, som dessutom är tillståndspliktig. Det betyder att verksamheten granskas av både oss själva genom omfattande internkontroller och kontinuerlig mätning samt av myndigheter med tillsyns- och granskningsansvar.

Som exempel kan vi titta på utsläpp av dioxin. Utsläppen av dioxin från alla våra pannor i kraftvärmeverket i Västerås uppgår till 0,017 gram/år. I tillståndet för panna 6 där vi energiåtervinner avfall anges villkoret i enheten nanogram per kubikmeter räknat som årsmedelvärde. Årsmedelvärdet för Block 6 år 2016 var 0,0077 nanogram per kubikmeter, att jämföra med tillståndets gränsvärde om 0,1 nanogram per kubikmeter. Det betyder att våra utsläpp 2016 låg 92,7 % under gränsvärdet. Vi förutsätter att utsläpp under gällande gränsvärde inte ska påverka människors hälsa.

Ny optimerad teknik ger minskade utsläpp till luft

Idag räknas energiåtervinning av avfall som en mindre källa till luftutsläpp. Anledningen är att reningsanläggningarna och framförallt förbränningen har optimerats kontinuerligt sedan mitten av 80-talet. Dioxiner och furaner  uppkommer framförallt vid ofullständig förbränning och förbränning vid låga temperaturer, under 500 grader.  Panna 6 håller en förbränningstemperatur på 850 grader. Idag är istället långväga transporter av luftföroreningar och små punktutsläpp som eldning i hushållen, så kallad ”back yard burning” samt transporter dominerande källor till luftutsläpp. Även tvåtaktsmotorer kan vara en källa till dioxiner.

 


Avfall Sverige – branschorganisationen för avfallshantering och återvinning

Naturvårdsverket – en statlig myndighet för miljöfrågor