Munga får en unik och hållbar avloppslösning

I Munga har Mälarenergi byggt en unik och hållbar separerande avloppslösning där vi kan ta vara på näringsämnen och återföra dem till jorden i ett kretslopp.

I helgen var Mälarenergi på plats i Munga utanför Västerås för att svara på fastighetsägarnas frågor om den nya avloppslösningen med separerande system. Systemet fungerar som ett lokalt kretslopp där vi kan ta vara på näringsämnen och återföra dem till åkermarken.

– Vi bygger en storskalig anläggning med separerande system i en redan befintlig bebyggelse, och det är unikt. Det finns inte några jämförbara anläggningar i Sverige. Vi måste ta vara på våra resurser och tänka mer cirkulärt, säger Frida Nolkrantz avdelningschef Vatten Marknad & Distribution.

En avloppslösning med separerande system

Sommarstugeområdet i Munga blir det fler och fler permanentbostäder. Hittills har varje husägare ansvarat för sitt eget avlopp men 2014  tog Kommunfullmäktige i Västerås beslut om att införa en kommunal vatten- och avloppslösning. Den nya avloppslösningen är unik på det sättet att Mälarenergi bygger två ledningar. En för bad-, disk- och tvätt-vatten och en för toalettvatten.

Så fungerar Mälarenergis avloppslösning i Munga

I det vanliga systemet lämnar allt avloppsvatten huset i en ledning och förs sedan till det kommunala avloppsreningsverket.

Toalettvattnet, som först renas på Revaq-certifierade Tomta gård utanför Munga, används sedan som gödning på gårdens åkrar närområdet. Vattnet från bad, disk och tvätt renar vi i en markbädd innan det får rinna tillbaka ut i naturen via vattendrag.

 

Avlopsslam i bassäng. Bassängen är en del av Mälarenergis nya hållbara och unika avloppslösningen i Munga utanför Västerås.
Slammet samlas i bassänger där det står i ett år för stabilisering innan det används på åkrarna.

– Det här är ett bra exempel på en hållbar lösning där vi byggt ett lokalt kretslopp. Vi tar hand om avloppsvatten på ett nytt och miljöriktigt sätt utan att leda det till ett stort reningsverk, säger Ann-Charlotte Duvkär som är affärsområdeschef för Vatten hos Mälarenergi.

Ett liknande system byggs just nu i den nya stadsdelen H+ i Helsingborg. Där kommer man att ha tre avloppsledningar. En för toalettvatten, en för tvätt, dusch och bad, en för matavfall. På så sätt kan man ta vara på resurserna på bästa sätt.

Mälarenergi arbetar aktivt uppströms

Mälarenergi arbetar aktivt för att minska flödet av farliga ämnen till det kommunala reningsverket och till Mälaren som är vår vattentäkt. Det innebär bland annat att ge rådgivning till företag angående kemikalieanvändning, att informera privatpersoner om vad man får, och inte får, spola ner i avloppet samt agera kravställare när nya verksamheter vill etablera sig i Västerås.

Ett annat projekt är Hamre våtmark där vi byggt dammar som saktar ner vattenflödet och på så sätt renar vattnet innan det når Mälaren.


På Mälarenergis webb finns information för dig som har ett enskilt avlopp.