Vilka faktorer påverkar elpriserna?

Om vi studerar den långsiktiga utvecklingen kan vi konstatera att elpriserna befinner sig i en stigande trend som startade redan i februari 2016. Innan dess hade vi haft fallande elpriser under flera år, vilket innebär att prisuppgången startade från historiskt låga nivåer.

– Det är flera faktorer som ligger bakom den prisuppgång vi har sett, säger Björn Lundkvist Avdelningschef Mälarenergi Finans & Balans. Avdelningen ansvarar för den fysiska och finansiella handeln med el för Mälarenergis räkning.

Hur påverkas den svenska elmarknaden när kärnkraften avvecklas

– För att besvara den frågan tittar vi på utvecklingen av hela kraftbalansen i Norden, eller egentligen hela Europa, säger Björn.

Generellt kan utvecklingen beskrivas av att kärn- och kolkraft minskar till förmån för förnyelsebar kraft från sol, vind och vatten. Den nordiska elmarknaden är sammankopplad med övriga Europa och Ryssland och överföringskapaciteten mellan länder och marknader ökar vilket tenderar att jämna ut elpriserna mellan olika länder.

I Sverige har vi redan stängt två reaktorer i Oskarshamn och ytterligare två reaktorer i Ringhals ska stängas 2019-2020. Resterande sex reaktorer förväntas vara i drift åtminstone fram till 2030-talet. Samtidigt investerar Finland i ny kärnkraft och i början av 2019 väntas en ny reaktor kopplas in på elnätet. Ytterligare en reaktor i Finland är planerad till mitten av 2020-talet.

Därmed är det svårt att lyfta ut enbart den svenska kärnkraften och säga något om nivån på elpriserna framåt. Man kan däremot förvänta sig att med mer förnyelsebar och väderberoende produktion som sol, vind, vatten, och mindre planerbar produktion som kol- och kärnkraft, är det troligt att volatiliteten i elpriserna kommer att öka. Vi kan få perioder med riktigt låga priser, exempelvis under blöta och vindrika sommardagar, samtidigt som kyla och högtrycksväder under vintern kan medföra höga priser.

Troligt med fortsatt stigande elpriser på lång sikt

– Vi har trott på stigande elpriser under ett par års tid, vilket har visat sig stämma. Den främsta orsaken till prisuppgången är att priserna på kol och utsläppsrätter har stigit relativt kraftigt sedan februari 2016. Det påverkar i sin tur marginalkostnaden för elproduktionen i Europa och därmed de europeiska elpriserna. Trots att den svenska elproduktionen idag är i det närmaste fri från kol påverkas även de svenska elpriserna, detta eftersom marknaderna i Europa är tätt sammankopplade genom överföringskablar. En annan faktor som ligger bakom prisuppgången är att spotpriserna det senaste året har varit relativt höga jämfört med tidigare år, säger Björn

Vi bedömer att nuvarande marknadspriser är mer rimliga än vad situationen var för 2 år sedan. Vi tror dock fortsatt att det är mest troligt att elpriserna fortsätter uppåt på lång sikt. Vi ser framförallt två orsaker till detta. För det första bedömer vi att marknaden i utgångsläget är något underprisad, dvs. nuvarande input gällande hydrologi (tillgång på vattenkraft) och bränslepriser borde betinga högre prisförväntningar på år 2018 och framåt än vad vi ser i marknaden idag. För det andra tror vi att priserna på utsläppsrätter inom det gemensamma handelssystemet EU-ETS kommer att stiga på sikt. Nyligen beslutade EU att strama åt handeln med utsläppsrätter efter år 2020 vilket innebär att priserna på utsläpp av koldioxid bör stiga i syfte att nå klimatmålen i Parisavtalet. Den långsiktiga prisutvecklingen pekar alltså fortsatt uppåt enligt vår bedömning.

Vädret är avgörande för priset på kort sikt

På kort sikt är det istället tillgången på vattenkraft och kärnkraft samt temperatur och vind som är avgörande för prisutvecklingen. I dagsläget ser kraftbalansen god ut inför vintern med något över normal situation gällande vattenkraften och hög tillgänglighet i kärnkraften. Vid normalt vinterväder de kommande månaderna bör därmed nuvarande marknadspriser spegla utfallet relativt väl, om något ser vi möjligheter till aningen högre priser än nuvarande marknadspriser. Men som alltid finns en stor osäkerhet i priserna beroende på hur vädret verkligen levereras.

Så fungerar handeln med el

Den fysiska handeln innebär att vi gör förbrukningsprognoser dagligen för alla timmar under nästkommande dygn för alla våra kunder sammanlgt. Detta är grunden i vårt spotbud till elbörsen Nord Pool.  Nästan all handel med el inom Norden går genom den nordiska elbörsen Nord Pool. Där sätts elpriset timme för timme. Därmed är vi med och sätter det löpande rörliga elpriset på marknaden. Efter spotbudet har vi möjlighet att justera vårt köp på intradagmarknaden Elbas. Att vi justerar vårt  köp kan tillexempel bero på att temperaturprognoserna ändras och att vi därmed behöver anpassa köpet till de nya förutsättningarna.

Den finansiella elmarknaden använder vi för att prissäkra våra kunders fastprisavtal. För att säkerställa ett inköpspris använder vi olika terminskontrakt som handlas på den finansiella elmarknaden Nasdaq Commodities. Terminskontrakten kan sägas representera marknadens förväntningar om spotpriset för respektive period i framtiden.  I detta ingår också att ge råd och prissäkra åt större företagskunder som har portföljförvaltningsavtal med oss. Därför lägger vi mycket tid på att analysera elmarknaden och den framtida prisutvecklingen på kort och lång sikt.


Energiföretagens hemsida: Handel på elbörsen