Primärenergi och rätt energi på rätt plats

Primärenergi och rätt energi på rätt plats

Energi är speciell, den kan varken skapas eller försvinna utan bara omvandlas mellan olika former. Så egentligen är det fel att säga att vi i något sammanhang konsumerar energi. Hur ska vi egentligen tänka kring energi? Vad är bäst för klimatet och för mig som använder energi?

Primärenergi – naturresurser vi ännu inte rört

Primärenergi kallas de naturresurser vi människor kan omvandla till användbar energi, men som vi ännu inte rört. Till exempel råolja och kol kvar i marken eller träd i skogen. Även sol, vind och vattenkraft är primärenergi. För att vi ska kunna vara bra på att hushålla med jordens resurser behövs ett mått på hur effektivt vi använder dem. Ett sådant mått är primärenergifaktor som inkluderar hela kedjan, från att vi börjar använda en resurs till att energin når slutanvändaren som användbar energi.

Titta på den totala energianvändningen

Primärenergifaktorn visar den sammantagna energianvändningen för att till exempel leverera el till en glödlampa. Då räknar man in hur mycket energi det går åt vid utvinning, transporter, omvandling och distribution av energin. En helhetsbild av den totala energianvändningen helt enkelt. Har mycket energi använts för att producera och distribuera energin blir faktorn högre, över 1. En låg primärenergifaktor, under 1, är däremot ett tecken på att energin används effektivt.

Fjärrvärme är supereffektiv energianvändning

Att producera fjärrvärme och el samtidigt ger hög verkningsgrad. Det vill säga resursen (energin) gör maximal nytta. Därför är kraftvärme mer energieffektiv än annan elproduktion från till exempel kolkondenskraftverk där värmen som skapas när man gör el kyls bort i kyltorn. Fjärrvärme gör det också möjligt att tar vara på energi som annars skulle gå till spillo. Avfall blir till el och värme och naturresurser sparas. Lägst primärenergifaktor har spillvärme från till exempel en serverhall eller industri som har noll (0). Det eftersom den energin redan har gjort sitt jobb så att säga. Lite som med avfall alltså, återvunnen energi.

En stor del av Mälarenergis fjärrvärme produceras idag med hjälp av avfall som bränsle. År 2020 kommer en stor del också att produceras med träavfall. Då invigs Mälarenergis Block 7.

Fjärrvärme är en bra affär

Kraftvärmeverket i Västerås är primärenergifaktorn för den fjärrvärme vi producerar låg, bara 0,23. Det är bra jämfört med till exempel el som har 1,6*. För att producera och leverera 1 kWh el går det alltså åt totalt 1,6 kWh energi. Om vi översätter det i kronor blir det som att investera 160 kronor och få 100 kronor tillbaka – en dålig affär. Jämfört med fjärrvärme från Kraftvärmeverket då du istället skulle få tillbaka ca 700 kronor på dina investerade 160 kronor. Det är en bra affär!

Energi kan vara olika mycket värd

För att hushålla med jordens resurser kan vi också tänka på ett annat sätt. Vi kan rangordna energi efter kvalité i ett mått som lite förenklat anger hur lätt energin kan omvandlas utan förluster. Energi är högvärdig när en stor del av den kan användas, och lågvärdig när en liten del av energin kan användas. Till exempel är el högvärdig energi eftersom den lätt kan omvandlas till rörelse i en motor eller som ljus i en LED-lampa. Lågvärdig energi som till exempel fjärrvärme kan bara användas till att utjämna temperaturskillnader, för att värma upp eller kyla någonting. Därför kan samma mängd energi vara olika mycket värd beroende på vad den kan användas till.

Rätt energi på rätt plats

När vi använder energi sjunker hela tiden energikvalitén, från högvärdig till lågvärdig. Genom att använda energin så många gånger som möjligt innan den helt går förlorad skapar vi ett resurseffektivt samhälle. Som när vi tar vara på energin i avfall som inte kan användas för materialåtervinning. Omvänt, att använda energi med högre kvalitet än nödvändigt, är resursslöseri. Om behovet är att värma ett hus, ett lågvärdigt behov, bör vi använda ett lågvärdigt energislag som hetvatten i form av fjärrvärme. Högvärdig energi som el kan sparas till saker där kraven är högre. Till exempel för driva en motor i en elbil eller till våra datorer och hushållsapparater. Att använda rätt energi på rätt plats är viktigt både för samhället och vår planet.

 

* Enligt Boverkets byggregler (Tabell 9:2b s 139, BBR BFS 2011:6-2107:5).