2 MEND-IX – ett samarbete för hållbar och ansvarsfull avfallshantering

Med 2 Mend-IX visar Mälarenergi på nyttan med att energiåtervinna avfall och garanterar en säker och trygg hantering.

Från och med den 1 oktober ingår Mälarenergi i partnerskapet 2 MEND-IX som initierats av Söderenergi. Tillsammans med Tekniska verken och Umeå Energi arbetar vi nu utefter en standardiserad metod som ska skapa transparens och visa på nyttan med med kraft- och fjärrvärme och att energiåtervinna avfall.

2 MEND-IX ger avfallslämnaren ett kvitto – verifikat – på den specifika nyttan deras avfall bidragit med samtidigt som det garanterar en säker och trygg hantering av avfallet.

2 MEND-IX – ett kvitto på hållbar avfallshantering

I fjärrvärmeproduktionen arbetar Mälarenergi uteslutande med förnybara och återvunna bränslen vilket innebär ett stort miljöansvar. Vi bidrar på ett hållbart sätt till att till att minska deponierna i världen, att rena utsläpp till luft och vatten och att återvinna bland annat metaller.  Genom att ingå i 2 MEND-IX använder vi också en standardiserad modell för att redovisa för avfallslämnaren vad som händer med avfallet.

Verifikatet blir ett kvitto på de många nyttor som uppstår när återvinningsföretag och fjärrvärmebolag samarbetar i avfallstrappan. Samarbetet ger ökad hållbarhet. Verifikatet 2 MEND-IX minskar risker och kostnader och erbjuder ett viktigt varumärkesskydd mot den omfattande illegala avfallshanteringen som är ett växande problem nationellt, inom Europa och globalt.

 

Med 2 Mend-IX visar Mälarenergi på nyttan med att energiåtervinna avfall och garanterar en säker och trygg hantering.
Varje år behandlar Mälarenergi ca 400 000 ton avfall inklusive returträ på ett miljöriktigt sätt. Läs mer om hur vi gör i vår Hållbarhetsredovisning och i vårt Klimatbokslut.

Med 2 MEND-IX får avfallslämnaren ett verifikat som visar hur mycket:

  • värme och el som producerats
  • vilka metaller vi kunnat återvinna
  • hur mycket tungmetaller som kommit in och hur mycket som släppts ut
  • vilken miljöpåverkan avfallsbehandlingen haft

Verifikatet stärker avfallslämnarens varumärke och visar på nyttan med miljötjänsten – avfall till energi. Genom att anlita ett företag inom 2 MEND-IX kan avfallslämnaren känna sig trygg med att avfallet behandlas på ett hållbart sätt.

Tillsammans vill vi verka för transparens i avfallsströmmarna

Genom att tillsammans arbeta efter en transparent och standardiserad metod vill vi verka för en mer hållbar och ansvarsfull avfallshantering. 2 MEND-IX är ett varumärke som lovar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna.

 

Med 2 Mend-IX visar Mälarenergi på nyttan med att energiåtervinna avfall och garanterar en säker och trygg hantering.
Med 2 MEND-IX visar Mälarenergi på nyttan med att energiåtervinna avfall och garanterar en säker och trygg hantering.

2 MEND-IX sätter fokus på miljönyttan med energiåtervinning

2 MEND-IX har utvecklats för att ge svar på vad avfallet innehåller, hur mycket energi det skapar, hur mycket koldioxidutsläpp som undviks, hur askan tas om hand och vilka miljö- och samhällsekonomiska vinster som uppstår när återvinningsföretag använder våra tjänster.