För att skapa ett hållbart samhälle behövs ett hållbart byggande

Aroseken bygger bostäder i Barkarö i Barkarö

För att skapa ett hållbart samhälle behövs ett hållbart byggande. Västerås växer snabbt och många nya bostadshus och fastigheter byggs. Mälarenergi och Aroseken har ett framgångsrikt samarbete där man använder fjärrvärme vid byggnationen av nya småhusområden. Det ger både en sänkt energiförbrukning och ett hållbart byggande.

Just nu bygger Aroseken ett stort småhusområde i Barkarö och under hösten påbörjar man den andra etappen av det nya småhusområdet på Nordanby Äng i Västerås. Alla dessa moderna hus är anslutna till fjärrvärme. Byggbodarna som man använder vid byggnationen på Nordanby Äng är dessutom även de anslutna till fjärrvärmenätet.

– Vi är jätteglada över vårt samarbete och hoppas att fler byggherrar vill göra en liknande omställning. Att ställa om byggbodar till uppvärmning med fjärrvärme skapar ett hållbarare samhälle. I Sverige finns idag mellan 35 000-45 000 byggbodar som oftast värms upp med direktverkande el. Om de konverteras till fjärrvärme motsvarar det en förbrukning för 10 000 småhus. Det är ett verkligt bidrag till hållbarhet, förklarar Christer Nordmark, som är affärsutvecklare på Mälarenergi Värme.

Att använda fjärrvärme för att värma upp byggbodar frigör dessutom el som kan användas till andra saker än till uppvärmning. Att använda rätt sorts energi på rätt plats är både en ekonomisk och miljömässig vinst. Läs mer om Primärenergi och rätt energi på rätt plats.

Aroseken och Mälarenergi delade på investeringskostnaden för konverteringen av byggbodarna som lett till en besparing på mellan 40-45 000 kronor per byggbod. Vill man så går det även att tilläggsisolera bodarna och hänga på kjolar som minskar kallras. Då ökar miljövinsten ännu mer. Men bodarna skapar även en vinst för arbetsmiljön. I en byggbod ska entreprenörerna bland annat kunna torka sina kläder, värma sig, duscha, jobba vid datorer, laga mat och koka kaffe och då behövs en behaglig inomhustemperatur.

Väl utbyggt fjärrvärmenät skapar förutsättningar för hållbart byggande

98% av fastigheterna i tätorten Västerås är redan anslutna till fjärrvärmenätet. Det gör att det i princip är möjligt att ansluta byggbodar till nätet vid alla centrala nyetableringar, något som är en hjärtefråga för Christer Nordmark, som därför är väldigt glad över samarbetet med Aroseken.

– För att skapa en hållbar framtid i Västerås måste alla aktörer samarbeta. Visionen för Västerås stad är att vi ska vara 250 000 invånare i framtiden. Då måste vi skapa ett hållbart byggande där vi undviker CO2-ekvivalenter. Tillsammans med Aroseken tar vi lead i det arbetet och arbetar som partners. Det gör att vi kan dra nytta av vår gemensamma kompetens för att skapa ett mer hållbart byggande, säger Christer Nordmark.

Christer Nordmark, Mälarenergi
Christer Nordmark, Mälarenergi

Aroseken och Mälarenergi samarbetar inte bara kring byggbodar utan i en mängd projekteringsfrågor. Just nu bygger Aroseken det stora bostadsområdet Gotö i Barkarö, där bottenplattorna till husen torkas effektivt med fjärrvärme. Gotö är också det första småhusområdet i Västerås som är helt försett med lågtempererad fjärrvärme. På sikt kommer husen att klimatdeklareras, något som kommer visa att småhus som produceras och värms med fjärrvärme är riktigt bra, hållbara boenden.

– Vårt samarbete med Mälarenergi är unikt. Vi jobbar i små effektiva team om maximalt 6-7 personer, där alla tar ett stort ansvar i snabba, långsiktiga projekteringar. Det skapar både kostnadseffektivitet, resultat och förtroende, säger Christian Brobeck, som är vd på Aroseken.

Hållbarhet är en gemensam hjärtefråga

Mälarenergi fokuserar på hållbarhet i alla led, både i den egna verksamheten och i externa samarbeten. Även Aroseken har ett starkt fokus på hållbarhet och biologisk mångfald i alla bostadsområden. All projektering utgår från biologisk mångfald. De växter som man planterar ska gynna insektslivet.

– Vi inventerar våra egenägda bostadsområden och ser över våra öppna ytor och trädgårdar för att se vilka ytterligare åtgärder vi behöver göra för att främja biologisk mångfald. Biologisk mångfald bidrar till färre skadeinsekter och fler fåglar. Dessutom skapar fina omgivningar mer trivsel och mindre skadegörelse och det är självklart också viktigt för oss, säger Christian Brobeck.

På Nordanby Äng tar arbetet sig uttryck i att Aroseken planterar växter som passar både fåglar och insekter. I Barkarö skapar man en fotbollsplan omgiven av biologisk mångfald och i kvarter på Karlfeldtsgatan tas stenläggning bort och ersätts istället med sand som är bättre för insekter. I vissa fall gör man om gräsmattor till ängar som främjar biologisk mångfald.

– Vi är noga med att informera våra boende och sätta upp skyltar om varför vi satsar på mångfald och så ser vi till att våra samarbetspartners får kännedom om vikten av hållbarhet och biologisk mångfald, då sprider vi ringar på vattnet, säger Anders Nilsson, som är byggchef på Aroseken.

Christian Brobeck och Anders Nilsson på Aroseken
Christian Brobeck och Anders Nilsson på Aroseken

 

Fakta uppvärmning av byggbodar

Uppvärmningen av själva byggboden står för en stor del av elförbrukningen. Det gör att om man istället värmer boden med fjärrvärme, kan man minska elförbrukningen avsevärt. Utsläppen av växthusgaser minskar också eftersom fjärrvärme är mer hållbart än uppvärmning med el.  Genom att ansluta byggbodarna till fjärrvärme minskar även utsläppen av koldioxid till en tiondel. Om man dessutom använder fjärrvärmen för att torka ut byggnader och betongplattor under produktionen sänker man utsläppen ytterligare och kan få en riktigt god ekonomi i konceptet.

Fakta fjärrvärme

Till skillnad från i många andra städer producerar vi i Västerås både fjärrvärme och el samtidigt. Det är det tveklöst bästa sättet att använda resurserna på. För varje timme vi producerar fjärrvärme produceras el motsvarande förbrukningen i fem samhällen av Skultunas storlek. Det är resurseffektivt. Läs mer här om hur fjärrvärme fungerar