Har lokala elnät potential att lagra intermittent energi?

Förra veckan initierade Mälarenergi projektet 2Smart Lokala Energilager. Tillsammans med branschorganisationen Power Circle och innovationsinkubatorn KIC Innoenergy ska vi under ett halvår utvärdera hur elnätsbolagen kan använda energilager för att lagra energi från intermittenta förnybara elproduktionsanläggningar.

Utbyggnaden av lokala förnybara elproduktionsanläggningar driver på utvecklingen och användandet av smarta elnät och för att kunna integrera stora mängder intermittent kraft, såsom vindkraft, i elsystemen krävs smarta tekniker både på produktions-, distributions- och användarsidan. Mer utredning behövs i svenska förhållanden för att se om våra lokala elnät har potential att lagra energi och det är det vårt projekt ska fokusera på.

Vanligtvis så får man en god första initial känsla när man tittar på användbarheten för ny teknik, men den känslan måste alltid valideras genom objektiva analyser som inkluderar flera perspektiv, såsom livscykelkostnad, påverkan på elsystemet, teknisk livslängd och så vidare. Energilagring är en omdebatterad teknisk lösning som det kommer att bli spännande att utvärdera.

Parallellt med det här projektet löper ett intressant examensarbete som tittar på faktiska tekniker som kan användas för energilagring. Studenten som medverkar kommer från Uppsala universitet.