Laddinfrastruktur – Antalet elfordon ökar

Laddinfrastruktur

Inrikestransporter står för cirka 30 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Sveriges målsättning är att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030. Om el var det dominerande drivmedlet för våra fordon skulle ett stort steg tas mot det målet, förutsatt att elen producerades med förnybara energikällor.

Elcyklar och elbilar ökar snabbt i antal. Elcyklarna laddas enkelt i vanliga eluttag hemma eller på jobbet. Men ökningen av elbilar måste mötas upp av en infrastruktur med tillräck­ligt många laddställen. Kapaciteten i elnätet finns. Tekniken också. Men det behövs politiska beslut, ekonomiska incitament och framför allt behövs en samordning mellan aktörer på alla nivåer. Nationellt, regionalt och lokalt.

Energibolagens roll är viktig, men de är beroende av samarbeten med bland andra länsstyrelser, kommuner och mark-­ och fastighetsägare.

På Mälarenergi finns en strategi fram­ tagen med olika paketlösningar, riktade till företag, fastighetsägare och privatpersoner.

– Jag tror på ett regionalt koncept och om bara nödvändiga politiska beslut tas är vi beredda, säger Johan Tonde, enhetschef på Mälarenergi Elnät, avdelningen Marknad & Mättjänster.

OllejohanssonOfta beskrivs situationen som ett moment 22. Fler elbilar måste fram om det ska bli intressant att bygga upp en laddinfrastruktur. Samtidigt måste tillräckligt med laddställen finnas om elbilsmarknaden ska växa.

Men Olle Johansson, vd på Power Circle – elkraftbranschens intresseorganisation vänder sig mot den beskrivningen.

– Givetvis måste infrastrukturen komma först, säger han och gör en jämförelse med marknaden för mobil­telefoner och TV­-apparater.

– Det skulle väl aldrig falla någon in att köpa en mobiltelefon om det inte fanns mobiltäckning, eller en TV om det inte fanns sändningar, säger han.

Det har också visat sig att i de delar av landet som har flest laddställen – Östersund och Sundsvall – växer elbilparken snabbast.

I hela landet finns nu mer än 10 000 laddbara bilar registrerade och enligt vissa prognoser kommer det att finnas 14 000 innan året är slut. Andra bedömare tror på en ännu större ökning. Med laddbara bilar menas både rena elbilar och så kallade laddhybrider som kan köras även på andra bränslen. Laddhybri­derna har hittills varit de mest populära i Sverige, men trenden kan vara på väg att vända.

Om alla personbilar som rullar i Sverige plötsligt byttes ut till elbilar, skulle då vår elförsörjning klara det? Ja, enligt de beräkningar som gjorts skulle en sådan omställning innebära en ökad elanvändning med 10 TWh (terawattimme) per år – knappt 10 pro­ cent. Det kan ställas mot att den svenska elexporten idag ligger på 10–20 TWh per år.

Det som skulle kunna hända är att effektuttaget, i till exempel en enskild bostadsrättsförening, skulle kunna bli för högt om många laddar sina elbilar sam­tidigt. Det är dock ett mindre problem som det finns tekniska lösningar för, menar Olle Johansson, som också tror att elbilsutvecklingen kommer att bidra till framväxten av nya produktionsmodeller för el.

– Den som bor i villa och skaffar elbil kommer kanske att få ett ökat intresse av att sätta solceller på sitt tak. Jag har själv solceller på mitt tak som producerar el till familjens två ladd­hybrider, berättar han.

Stor satsning på laddinfrastruktur

Regeringen stödjer en utveckling mot fler elbilar på främst två sätt. Det ena är den supermiljöbilspremie på 40 000 kronor som den som köper en elbil eller laddhybrid kan få. För 2015 finns 215 miljoner avsatta till detta. Det andra är att vårbudgeten, som ska antas av riksdagen i juni, innehåller ett anslag på 125 miljoner för klimatinves­teringar i kommuner och regioner, därefter 600 miljoner kronor per år under 2016 – 2018. Det ska bland annat gå till uppbyggnad av laddinfrastruktur.

Olle Johansson på Power Circle har kritiska synpunkter på båda satsningarna. När det gäller supermiljöbilspremien tycker han att det är fel att avsätta en fast summa, som han menar är ganska låg.

– Pengarna kan vara slut i augusti eller september och nya kommer först i januari 2016. Det innebär att den som köper en elbil som levereras sent på året inte vet om, eller när, premien kan betalas ut. Även om det sker retroaktivt så måste bilköparen då vara beredd att klara av sitt köp utan de 40 000 kronorna, säger han.

När det gäller satsningen på klimatinvesteringar anser han att det hade varit bättre att behålla den förra regeringens stöd på 75 miljoner per år som var öronmärkt för laddinfrastruktur.

Västmanlands län kommer långt ner på listan när det gäller utbyggnaden av laddinfrastruktur, jämfört men andra län. Jan van der Horst, energisamordnare på Läns styrelsen tror att det beror på att frågan inte har drivits samlat av olika aktörer i länet.

– Vi kommer nu att samla ihop Mälar­ energi, Västerås kommun, Eskilstuna kom­ mun, deras energibolag Eskilstuna Energi och Miljö, och det privata företaget Park & Charge för att driva frågan vidare, säger han.

Det blir också Länsstyrelsen som ska administrera regeringens klimatinvesteringsstöd och de medel som kan sökas där för laddinfrastruktur.

– Troligtvis kommer både offentliga aktörer och företag som Mälarenergi att kunna söka Vår roll på Länsstyrelsen är att handlägga och informera om stödet, säger Jan van der Horst.

Från Västerås stads utgångspunkt finns en lång rad faktorer som påverkar diskussionen om laddinfrastruktur. Förra året antogs en ny trafikplan. Den slår fast att de ökade antal resor som blir följden av att Västerås växer ska ske med andra trans portsätt än bil, inte enbart med tanke på koldioxidutsläpp, utan också på trängsel, buller och folkhälsa.

Nu tas också en handlingsplan för fossil­ fria fordon i Västerås fram, där laddställen för elbilar är en del. Här sitter Mälarenergi med i projektgruppen.

En annan fråga som utreds i Västerås är att inrätta ett kommunalt parkeringsbolag. Det skulle ge staden möjlighet att styra frågan om laddställen mer.

Ytterligare ett förslag, som nu är på remiss, är att ändra den kommunala parkeringsnorm som gäller vid nybyggnation. Om den som bygger satsar på bilpooler, cykel­ garage och rabatterade kollektivtrafikresor, ska kravet på antalet parkeringsplatser kunna minskas, enligt förslaget.

-Vi vill i första hand satsa på kollektiv trafik, gång och Bilar tar plats och att bara ersätta dagens bilar med sådana som drivs med biogas och el räcker inte. Men de bilar vi ändå måste ha bör drivas med förnybara bränslen, säger Magnus Edström, kommunalråd, miljöpartist och ordförande i Fastighetsnämnden.