Livscykelanalyser visar produkternas miljöpåverkan

Anna Odenbrand Linder livscykelanalys

Det finns en rad olika metoder för att bedöma produkters miljö- och klimatpåverkan, livscykelanalys är en av dem. Mälarenergi har kartlagt påverkan från produkterna: fjärrvärme, fjärrkyla, dricksvatten, laddstolpar samt el producerad med solpaneler, från det att produkten produceras till att den kasseras.

Solpaneler – hur påverkar de klimatet?

Att producera en kilowattimme el med hjälp av en solcell påverkar inte klimatet alls – i produktionsögonblicket. Men ser man till solcellens hela livscykel så påverkas klimatet. De solpaneler Mälarenergi säljer till både företagskunder och privatkunder tillverkas idag i olika länder, till exempel Tyskland, Kina, Thailand och Israel. För att tillverka en solpanel krävs råmaterial, till exempel kisel och aluminium. Kisel utvinns ur sand i en avancerad process som kräver mycket energi.

Är det energi från kolkraftverk, vattenkraft eller solceller? Energikällan är också avgörande för hur mycket koldioxid som släpps ut i tillverkningsprocessen. När solpanelen sedan är producerad ska den transporteras till Sverige, användas och till sist kasseras och bli till avfall. Hela kedjan, från vagga till grav, täcks in i analysen.

Mälarenergi har gjort livscykelanalyser på fyra produkter; el producerad med solpaneler, fjärrvärme, fjärrkyla, dricksvatten och laddstolpar.
Mälarenergi har gjort livscykelanalyser på fyra produkter; el producerad med solpaneler, fjärrvärme, fjärrkyla, dricksvatten och laddstolpar. Vi tittar hur klimatet och miljön påverkas i 5 steg 1. Material, 2. Tillverkning, 3. Transporter, 4. Användning och vad som händer med 5. Avfallet

– Mälarenergis ambition är att bli regionens ledande infraserviceföretag. En av förutsättningarna för att lyckas är att minska klimat- och miljöpåverkan. Kunderna vill veta hur miljön och klimatet påverkas, säger Anna Odenbrand Linder som har projektlett arbetet med livscykelanalyserna.

Livscykelanalysen ger oss indikationer från 12 olika perspektiv

– Vi går tillväga på ungefär samma sätt för alla produkter som vi analyserar. Vi samlar in information om vad som händer under produktens hela livscykel och var i kedjan den största miljö- och klimatpåverkan sker, förklarar Anna. Livscykelanalysen ger oss indikationer från tolv olika perspektiv, bland annat koldioxidutsläpp, försurning, utarmning av metalltillgångar, markanvändning och övergödning. När vi vet detta kan vi arbeta med att ställa högre krav på uppföljning av klimat- och miljöpåverkan internt. Externt ger analysen våra leverantörer och entreprenörer en bättre förståelse för hur de kan ta sitt ansvar.

Arbetet med att klimatkolla olika produkter leder till förbättringsanalyser med beskrivningar av hur vi kan minska vår påverkan på klimatet och miljön. Analyserna gör också att vi kan ställa högre krav på våra leverantörer och entreprenörer vid upphandlingar, så att de också tar sitt ansvar.


Läs mer om hur vi arbetar för att få helt fossilfria transporter 2020.