Vi antar utmaningen – Fossilfria transporter 2020

Mälarenergi antar utmaningen om fossilfria transporter till år 2020.

Nu har Mälarenergi antagit Fossilfritt Sveriges utmaning ”Fossilfria transporter 2030”. Mälarenergi har förbundit sig att utföra och köpa 100 % fossilfria transporter senast 2020.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Mälarenergi har skrivit under deklarationen och förbinder sig att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

– Vår önskan är att leverera 100 % fossilfri infraservice och det här är ytterligare ett steg på vägen, säger Katarina Hogfeld Forsberg, hållbarhetschef Mälarenergi . Beslutet om att enbart använda förnybara och återvunna bränslen i energiproduktionen år 2020 var ett stort steg, och att nu skriva under deklarationen om fossilfria transporter till samma år innebär att vi tar ett helhetsgrepp om frågan. Vi kommer arbeta hållbart i vår egen organisation och samtidigt ställa krav på entreprenörer och leverantörer att göra det samma.

Vägen till fossilfria transporter

Redan nu har Mälarenergi en fossiloberoende fordonsflotta med 180 fordon som i första hand drivs av el eller biogas, alternativt Ecopar biodiesel. I de fall anställda behöver använda hyrbil eller taxi finns från och med 2017 endast avtal med miljöbilar. Mälarenergi erbjuder också alla anställda att privatleasa el- och biogasbilar, så kallad personalbil.

Mälarenergis egen fordonspark är bara en liten del av alla de transporter som krävs för att verksamheten ska fungera. 2016 påbörjade Mälarenergi därför ett arbete med målet att 2019 ha minskat vår totala klimatpåverkan från transporter. Ett första steg togs när vi upphandlade fossilfria transporter för all hantering av bränsle inom Kraftvärmeverket. Nu kör alla fordon och maskiner på HVO-bränslen.

Mälarenergi antar utmaningen om fossilfria transporter till år 2020.
Tabellen är hämtad från Mälarenergis Hållbarhetsredovisning 2016.

Ytterligare ett steg i rätt riktning är att ta fram krav och metoder för att möjliggöra bättre uppföljning av leverantörer och entreprenörers transporter, och att själva bli bättre på att följa upp transporter i befintliga avtal. Idag är många transporter inbakade i priset vid leverans av en vara vilket försvårar uppföljningen och möjligheten att ställa krav. I förlängningen vill vi självklart ställa krav på att alla transporter ska vara helt fossilfria.