Ny kategorisering av elkunder utreds

Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning.

Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning. Projektet finansieras av Energiforsk.

Energimarknadsinspektionen har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Ett sätt att påverka efterfrågan är att ge kunder tydliga signaler och incitament till att förändra sitt beteende. För att kunna erbjuda rätt incitament till rätt kund bör därför kundkategorisering, som ligger till grund för prissättningen, ses över. Mälarenergi Elnät har därför startat projektet ”Kategorisering av elkunder utifrån förbrukningsprofil”.

Projektet ska synliggöra nyttan med ny kategorisering

Historiskt har elkunder delats in i kategorier baserade på säkringsstorlek eller den kundgrupp de tillhör. Problemet med en sådan kategorisering är att elförbrukningen ofta skiljer sig åt även mellan kunder i samma kundgrupp och med samma säkringsstorlek. Med projektledare Magnus Lindén från SWECO i spetsen ska detta projekt synliggöra nyttan med och ta fram en metod för att istället kategorisera kunder utifrån deras förbrukningsmönster. Analysen genomförs ur både nätbolag- och elhandlarperspektiv, eftersom dessa värderar kundens egenskaper olika. Tillgång till anonymiserad timförbrukningsdata och underlag för aktuella kundkategorier erhålls från samarbetspartners till SWECO, där bland annat Mälarenergi Elnät ingår. Analysen ska resultera i en mer förfinad kategorisering av elkunder, som bygger på deras förbrukningsprofil och vilken typ av incitament de motiveras av.

Projektet beräknas pågå fram till november i år, och ingår i Mälarenergi Elnäts utvecklingsprogram 2 Smart som leds av Johanna Rosenlind.