Ny våtmark ska göra Mälaren renare

Nu anlägger Mälarenergi en våtmark vid Hamrebäckens utlopp till Mälaren, mellan Tegeludden och Stadsträdgården i Västerås.  Runt våtmarken kommer Västerås stad att göra ett fint strövområde för Västeråsarna.

Mälaren dricksvattentäkt för 2 miljoner människor

Arbetet med våtmarken sker i nära samarbete med Västerås stad och ligger i linje med den vattenplan som togs fram 2012 med målbild 2021.

-Den här insatsen är en del i ett större strategiskt projekt för att rena Mälaren. Vi arbetar för att nå EUs mål för vattenmiljö och för att vi ska få ett gott och kvalitetssäkrat dricksvatten, säger Lena Höglund, VA-ingenjör på Mälarenergi. Runt 2 miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren så det är viktigt att vi tar hand om den på bästa sätt.

Våtmarken fångar upp fosfor, kväve och tungmetaller

Till Hamrebäcken rinner vatten från bland annat E18, parkeringen vid Hälla shopping och från åkrar som ligger längs ån. Det här innebär att vattnet innehåller en del miljöstörande ämnen som till slut hamnar i Mälaren. Genom att anlägga en våtmark i form av en dagvattendamm kan vi sakta ner vattnets flöde. Under tiden som vattnet rinner genom dammen hinner föroreningar, som till exempel tungmetaller, sjunka till botten. Längs vägen passerar vattnet trösklar med våtmarksväxter som smörboll och fackelblomster. Växterna tar upp kväve och fosfor samt binder andra partiklar som vi inte vill ha ut i Mälaren.

Lena Höglund, VA-ingenjör och Glenn Holmgren, Projektledare. Arbetet med våtmarken sker i nära samarbete med Västerås stad och ligger i linje med den vattenplan som togs fram 2012 med målbild 2021.

– Målet är att andelen fosfor och kväve ska minska med 20 % fram till 2021 och att andelen tungmetaller ska minska med 200 kg/år dvs totalt med 800kg. För att se statusen kommer vi varje år att mäta in- och utloppsvattnet, säger Glenn Holmgren, projektledare på Mälarenergi. En våtmark är också en typ av försäkring i fall något oförutsett skulle inträffa. Om ett större utsläpp av miljöstörande ämnen skulle nå bäcken har vi en möjlighet att stoppa vattnet innan det når Mälaren.

När vi anlägger dammen tar vi också stor hänsyn till miljön och djurlivet. Vi vill inte störa grodynglen så under våren och sommaren behöver vi göra ett uppehåll. Att bygga våtmarken med jordvallar på det sätt vi gör nu kommer också att främja populationen av Tapetserarbin. Tapetserarbina är en hotad art som bygger sina bon i sand och jord nära vatten.

Stora miljövinster med att återanvända jordmassor

Jordmassorna vi använder för att anlägga delar av våtmarken kommer från Lögarängen och bygget av det nya badhuset.

– Det är perfekt, säger Glenn Holmgren. Genom att återanvända jordmassorna behöver vi inte bryta nytt bergmaterial och på så sätt minskar både antalet transporter och koldioxidutsläpp. Totalt kommer vi att återanvända cirka 4 000 m3 jordmassor från Lögarängen för att bygga vallarna till våtmarken vid Hamrebäcken.

Alla uppgrävda jordmassor betraktas som avfall. Alla jordmassor som återanvänds ska anmälas till kommunens miljönämnd och först kontrolleras så att de inte innehåller några föroreningar. Jordmassor som är förorenade återanvänds inte. Rena massor som inte återanvänds blir ofta sluttäckningsmaterial på deponier
Alla uppgrävda jordmassor betraktas som avfall. Alla jordmassor som återanvänds ska anmälas till kommunens miljönämnd och först kontrolleras så att de inte innehåller några föroreningar. Jordmassor som är förorenade återanvänds inte. Rena massor som inte återanvänds blir ofta sluttäckningsmaterial på deponier.

 

Västerås stad anlägger strövområde

Dammen vid Hamrebäckens utlopp kommer att bli 11 000 kvadratmeter. Mälarenergi kommer att plantera vattenväxter i våtmarken och på dammvallarna sår vi  ängsgräs och blommande örter. Västerås stad kommer att anlägga ett strövområde som inbjuder till promenader och aktiviteter vid vattnet.

Skiss över Hamre våtmark
Skiss över Hamre våtmark

 

Området ska bindas samman med bryggorna vid Tegeludden och Fågelvik med hjälp av spångar men man kommer också att kunna promenera på vallen som hägnar in våtmarken. Planen är att området ska bli färdigt under året och att man ska kunna börja plantera växter till nästa vår.