Ny vattenpark renar Mälaren

Gustav Myhrman vid den blivande vattenparken

Tillsammans med Västerås stad anlägger Mälarenergi en ny vattenpark vid Johannisberg. Vattenparken kommer att bli ett utflyktsmål och en plats för rekreation samtidigt som den renar förorenat dagvatten från Kapellbäcken. På så sätt får vi ett renare vatten i Mälaren.

Lena Höglund, VA-ingenjör på Mälarenergi
Lena Höglund,
VA-ingenjör

Vattenparken på Johannisberg är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters med målet att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Mälarenergi och Västerås stad genomför projektet tillsammans. Mälarenergi ansvarar för vattendelarna, medan staden ansvarar för att skapa ett parkområde med fokus på rekreation och biologisk mångfald.

– Vi har anlagt dagvattendammar tidigare med lyckat resultat. Hamre våtmark invigdes 2018 och det har blivit ett härligt utflyktsmål och gjort stor nytta för vattenkvaliten i Mälaren, säger Lena Höglund, VA-ingenjör på Mälarenergi.

Vattnet renas innan det når Mälaren

Gustav Myhrman, VA-ingenjör på Mälarenergi
Gustav Myhrman,VA-ingenjör

 

Kapellbäcken är en av Västerås mest förorenade bäckar. Till bäcken rinner dagvatten från bland annat Erikslunds shoppingcenter, E18 och Hackstaområdet. Vattenparken ska bli omkring 15 hektar stor – lika stor som drygt 21 fotbollsplaner. Nästan hälften av parken kommer att bestå av sex dammar med olika djup.

– Förstudien vi gjorde visar på att vi kan nå en ca 50-procentig avskiljning av tungmetaller i vattenparken. Halterna av näringsämnena fosfor och kväve räknar vi med att kunna reducera ännu mer, säger Gustav Myhrman VA-Ingenjör på Mälarenergi.

Projektet, som startar nu till hösten, förväntas bli klart sommaren 2021.

Vattenparken vid Johannisberg
Så här är det tänkt att vattenparksanläggningen vid Johannisberg ska se ut. Siffrorna motsvarar provtagningspunkter.

En park för både människor och djur – och för Mälaren

Förutom att rena vatten ska parken även bli en plats att besöka där man kan promenera, grilla och håva djur från en brygga. En förhoppning är också att skolklasser ska besöka parken för att lära sig mer om vattenrening. Parken ska även bidra till den biologiska mångfalden vad gäller fladdermöss, småfåglar, bin, getingar och humlor.

Mälaren – vattentäkt för 2 miljoner människor

22 kommuner har Mälaren inom sina gränser och cirka 2 miljoner människor får sitt dricksvatten därifrån. Många nyttjar också Mälaren på fritiden till bad- och båtliv, fiske och skridskoåkning. Därför är det viktigt att vi tänker på hur våra handlingar påverkar Mälaren och vattnets kretslopp.

Läs mer om hur vi tillsammans kan ta hand om Mälaren