Förbättrad kategorisering av elkunder ger mer kostnadsriktiga tariffer

Pappa och dotter läser bok i koja.

Projektet ”Kategorisering av elkunder utifrån förbrukningsprofil” som finansierades av Energiforsk och som drevs av Magnus Lindén från Sweco, avslutades strax innan jul. Där deltog flera av landets elnätsföretag, bland annat Mälarenergi Elnät. Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och anordnar energiforskning inom smarta elnätsprogrammet under ansvar av Susanne Olausson.

Projektet utredde möjligheten till att utforma en ideal tariff utifrån en alternativ kundkategorisering. Genom att använda information från den genomförda timmätarreformen och för att förbereda inför kommande regelförändringar undersöktes alternativa kundkategoriseringar. Detta möjliggör en tariffsättning som reflekterar egentliga kostnadsdrivare för elnätet och förenklar för kunden. Elnätsföretag har inte kunnat genomföra detta tidigare eftersom man saknat data för förbrukningsmönster på timbasis. De förutsättningarna förändrades i och med timmätarreformen som genomfördes 2014.

Historiskt har kundkategorisering skett utifrån säkringsstorlek, SNI-kod, typ av hushåll, förväntad årsförbrukning alternativt faktiskt förbrukningsmönster. I den här utredningen har kundkategoriseringen kunnat göras med hjälp av nyckeltal som beskriver lasten hos konsumenterna. Utredningen har nyttjat timdata från sammantaget cirka 150 000 kunder från fem olika nätkoncessionsområden.

Vad blev slutsatsen?

Den primära slutsatsen från projektet var att nyckeltalen ger en bra beskrivning av elanvändandet hos kundkollektivet. Detta innebär att det är möjligt att hitta de beteenden och de kunder som driver de stora kostnaderna på ett tillfredsställande vis.

Dock kunde man urskilja att beständigheten över tid var relativt låg. Vilket innebär att långsiktiga projektioner av beteendet inte var möjligt att göra i och med att kundernas beteende förändrades så pass mycket. En metod som denna behöver därför uppdateras regelbundet.

Varför diskuteras tariffer och inte elpris?

Elnätsföretag tar betalt av sina kunder genom så kallade tariffer eller avgifter. Kunden betalar helt enkelt för att använda elnätet. Avgiften består av en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift. Tariffen ska täcka elnätsföretagets kostnader för drift och underhåll av nätet samt bekosta inköp av el för förluster i nätet. Elhandlaren säljer el till kunden som får betala för den mängd el som använts. Elnätsföretag och elhandlare skall enligt lag hållas åtskilda.