Faunapassage i Rällsälven ska gynna öring och flodpärlmussla

Faunapassagen vid Mälarenergis vattenkraftstation i Rällsälven.

Nu bygger Mälarenergi en faunapassage vid Rällsälvens kraftverk i norra Örebro län. Faunapassagen kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro, Havs och vattenmyndigheten och Life IP Rich Waters.  Vi beräknar att den ska vara klar i början av juni 2019.

 

Faunapassagen i Rällsälven kommer göra det möjligt för fiskar och andra vattenlevande djur att vandra uppför älven. Faunapassagen ska bli 350 meter lång och kommer ge fisken tillgång till  280 000 m2 vattenområden som tidigare varit otillgängliga för vandring. Denna faunapassage är en av få i Örebroregionen, vilket gör den intressant för flera olika typer av studier. Till exempel blir det möjligt att hämta kunskap om hur vi kan bevara flodpärlmusslan. Faunapassagen kommer också att påvisa ett bra exempel på hur man kan anpassa kraftproduktion så att påverkan på vattenmiljön bli så liten som möjligt.

 

Faunapassage vid Mälarenergis kraftstation i Rällsälven.
Faunapassagen vid Mälarenergis kraftstation i Rällsälven kommer att byggas runt fallet och likna en naturlig bäck. I vattenkraftstationen producerar Mälarenergi omkring 2 GWh el per år.

Faunapassager ger bättre vattenmiljö

Utöver faunapassagen vid Rällsälvs kraftverk, bygger Mälarenergi även en faunapassage vid  Turbinbron i Svartån i centrala Västerås, som ska invigas i maj i år. Båda delfinansieras av EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Life IP Rich Waters mål är att förbättra de allvarligaste miljöproblemen i våra gemensamma vatten.

Mälarenergi arbetar med att förbättra vattenmiljön vid sina vattenkraftverk. Därför gick vi under förra året samman med sju andra vattenkraftföretag och bildade Vattenkraftens Miljöfond AB. Tillsammans kommer vi att satsa 10 miljarder kronor under en 20-års period för att förbättra vattenmiljön vid de svenska vattenkraftverken.

Vattenkraft är ren energi

För oss på Mälarenergi är det viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften där man tar hänsyn till ekosystemet i närmiljön. Mälarenergi har 41 mindre vattenkraftverk som under ett normalår producerar drygt 200 gigawattimmar el (GWh), vilket räcker till cirka 40 000 hushåll. I Rällsälven ligger medelproduktionen på cirka 2 GWh per år. Våra privatkunder kan välja el från de förnybara energikällorna vatten, sol och vind.

Vattenkraften i Sverige

I Sverige finns det drygt 2 000 vattenkraftverk med en total installerad effekt på cirka 16 200 Megawatt. Av dessa är drygt 200 storskaliga. Störst är Harsprånget i Lule älv där de producerar drygt 2 terrawattimmar el varje år. Kraftverken i Norrland svarar för 80 procent av vattenkraftsproduktionen i Sverige. Resten kommer från de kraftverk som finns i Svealand och Götaland.