Snart kan fiskarna vandra upp för Svartån

Fiskväg, fiskpassage, faunapassage vid Turbinbron i Västerås.

I juli är det byggstart för en ny faunapassage vid Turbinbron i centrala Västerås och till våren 2019 kommer fiskarna kunna vandra upp för Svartån. Passagen kan också bli en ny träffpunkt i Västerås där man kan se fiskarna vandra.

Västerås stad och Mälarenergi samarbetar i projektet som kommer visa hur man kan bygga en faunapassage i stadsmiljö samtidigt som man tar hänsyn till den känsliga kulturmiljön kring Turbinhuset. Projektet ingår i EUs miljöprogram LIFE IP Rich Waters  som drivs av Länsstyrelsen i Västmanland.

Skissen visar inloppet till fiskvägen sett från Mälaren med Turbinhuset till vänster.
Skissen visar inloppet till fiskpassagen sett från Mälaren med Turbinhuset till vänster.

– Vi kommer börja med att sänka dämningsområdet vid Turbinbron. Därefter startar själva byggarbetet som kommer pågå intensivt under hösten. Passagen ska sedan stå klar före årets slut, till glädje för de fiskar som under våren och försommaren söker sig uppströms, säger Johan Lind som är projektledare på Mälarenergi.

Dammen vid Turbinhuset är det första vandringshindret i Svartån. Nästa etapp i projektet är att anlägga ytterligare en fiskväg vid Falkenbergska kvarnen. Därmed öppnas vandringsvägarna upp ända till Skultuna.

Så ska vi bygga en faunapassage vid Turbinbron

Johan Lind, Mälarenergi och Susanna Hansen, Västerås stad berättar vad det kommer att betyda för de runt 30 fiskarter i Mälaren som får möjlighet att vandra upp i Svartån. Film: Länsstyrelsen Västmanland Life IP Rich Waters

Faunapassagen är viktig för Mälarenergi

Projektledare Johan Lind berättar vad faunapassagen betyder för Mälarenergi. Film: Länsstyrelsen Västmanland Life IP Rich Waters

Förutom att bygga en faunapassage vid Turbinbron ska Mälarenergi även utföra åtgärder för fiskvandring vid Rällsälvs kraftverk i Örebro län, för att gynna flodpärlmussla och öring, samt vid Östuna kraftverk i Västmanlands län, där framförallt fiskarten asp kommer att gynnas. Även detta ingår i LIFE IP Rich Waters.

Fiskvägar – positivt för den biologiska mångfalden

De allra flesta fiskarter behöver vandra, för att hitta föda eller för att nå lämpliga lekområden. I dag finns många hinder för vandringsfiskarna, i form av dammar, kraftverk och vägtrummor. Det är inte bara många fiskarter som hotas av vandringshinder i vattendragen. Andra djur och organismer som lever i vatten är ofta beroende av att fisk kan vandra för sin överlevnad, till exempel flodpärlmusslan. I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag och biflöden för reproduktion och för att hitta föda, bland annat den hotade aspen.

Läs mer om hur Mälarenergi arbetat med biologisk mångfald i vattendragen kring Hedströmmen.

Fakta om Turbinhuset

Turbinhuset byggdes 1891 och kallas ofta Västerås vagga. Nu ska Mälarenergi och västerås stad bygga en fiskväg i dammen.

Mälarenergi har 41 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland. Kraftstationen vid Turbinbron byggdes 1891 i Svartån mitt i centrala Västerås, vilket var avgörande för att ABB (tidigare ASEA) skulle etablera sig just här. 1996 renoverades stationen och två nya aggregat installerades. De har en effekt på 150 kW, producerar 0,4 GWh energi per år. Fallhöjden är 3,6 meter. Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el samtidigt som den fungerar som ett museum. Med faunapassagen blir det också bli möjligt att se hur fiskarna vandrar förbi dammen.

Alla Mälarenergis kunder som aktivt valt ett elavtal får el från 100% vattenkraft.


Ny fiskväg i Västerkvarn ger fler aspar