Energikommissionen formar framtidens energipolitik

Fokus låg på framtidens energipolitik när Automation region bjöd in till ABB Corporate Research i Västerås för  ett stormöte den 14e april. På plats berättade  Energikommissionen om sitt arbete med den kommande energipolitiken. På mötet fanns också representanter från myndigheter, universitet, energibolag och industrier.

Det här är ett intressant och spännande arbete. Det är första gången som en energikommission har ett sådant transparent arbete och har direkt dialog med flertalet aktörer på det här sättet. Energikommissionen består av 11 representanter från riksdagspartierna, med Energiminister Ibrahim Baylan som ordförande, och även de speciellt inbjudna generaldirektörerna för Energimarknadsinspektionen, affärsnätverket Svenska kraftnät och Energimyndigheten.

Arbetet är indelat i fyra fokusområden

Anton Steen från regeringskansliet beskrev arbetsgången som formar Energikommissionens framtida energipolitik. Arbetsgången har bestått av tre faser: en kunskapsinhämtning, en analysfas, och en förhandlingsfas då kommissionen enas om huvudpunkterna i en politisk överenskommelse om energipolitiken för perioden fram till 2050.
Energikommissionens arbete är indelat i fyra olika fokusområden:
1. Användning – behovet av el och hur det kan tillgodoses
2. Tillförsel – egenskaperna hos och förutsättningar för olika energislag och energibärare
3. Överföring – förutsättningarna, egenskaperna och de framtida kraven på överföringsnäten för el, fjärrvärme och gas, på lokal regional och nationell nivå
4. Marknad – förutsättningarna för att få till stånd nödvändiga investeringar i energisystemet för att tillgodose behoven av energi och effekt

Sverige ligger långt fram i utvecklingen mot förnyelsebar energi

Under det andra fokusområdet kan utveckling mot förnyelsebar energi nämnas. Inom det här området har Sverige kommit relativt långt trots att det rapporteras kontinuerligt om att andra länder kommit lägre, så som solcellspenetrationen på den tyska marknaden. En visualisering av måttet ”andel förnyelsebar energi i slutgiltig energikonsumtion” för olika länder visar dock att Sverige ligger på tredje plats efter länderna Island och Norge.

Figur 1 - Andel förnyelsebar energi i slutgiltig energikonsumtion (från eng. begreppet "gross final energy consumption") för år 2014. De som toppar listan är Island (77.1%), Norge (69.2%), Sverige (52.6%), Finland (38.7%), Lettland (38.7%), Österrike (33.1%). [Källa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat]
Figur 1 – Andel förnyelsebar energi i slutgiltig energikonsumtion (från eng. begreppet ”gross final energy consumption”) för år 2014. De som toppar listan är Island (77.1%), Norge (69.2%), Sverige (52.6%), Finland (38.7%), Lettland (38.7%), Österrike (33.1%). [Källa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat]

På Mälarenergi elnät bedrivs två examensarbeten om solceller som ska svara på vilka krav som behöver ställas på elnätet i och med en utökad solcellsinstallation, samt ett examensarbete om energilager som ska utvärdera hur dessa kan underlätta introduktionen av förnybar energi. Dessa syftar på längre sikt till att öka andelen förnybart genererad el. Liknande projekt bedrivs på andra delar av koncernen för att kontinuerligt bidra till en positiv energiutveckling.

Infrastruktur för framtidens samhälle

Under det tredje fokusområdet fokuserar energikommissionen på överföring av energi och hur denna kommer att utvecklas framöver, här vill Magnus Hemmingsson, VD Mälarenergi, poängtera följande.

– Det är viktigt att infrastruktur för överföring svarar mot rimligt ställda framtida krav. Detta åstadkommer vi som energibolag dels genom att ta vårt ansvar för våra befintliga nät så vi möter framtiden med bästa möjliga förutsättningar, så att vi alltid kan ha högsta möjliga leveranssäkerhet till kund och dels genom att fortsätta investera för framtida kunder allteftersom våra städer och samhällen växer.

Energisystem – regionalt och lokalat

För att bidra till det fjärde fokusområdet presenterade Ove Fredriksson under punkten ”Sveriges framtida Energisystem – det lokala och regionala perspektivet”.
– Det lokala och regionala perspektivet i den nationella energipolitiken, påverkar oss på kort och lång sikt, och det är viktigt att lyfta in vårt perspektiv i energipolitiken. Det viktigt för att Energikommissionens ledamöter förstår konsekvenser av sina beslut, och i slutänden hur det påverkar slutkunderna. Det är företag som Mälarenergi, som lever nära sina kunder, som kommer att stå för en stor del av den realisering som utvecklingen styr mot, säger Ove Fredriksson, marknadschef.