Potentialen för energilager är stor

Mälarenergi har tillsammans med branschorganisationen Power Circle och innovationsinkubatorn KIC Innoenergy utvärderat hur elnätsbolag kan använda energilager för att lagra energi från intermittent förnybar elproduktion i större fastighetskomplex. I slutrapporten presenteras flera fördelar med energilagring. Det finns givetvis flera utmaningar, vilket det gör med alla nya tekniker.

Utbyggnaden av väderberoende elproduktionsanläggningar, såsom solel och vindkraft, efterfrågar stödet från smarta tekniker såsom energilager för att kunna stabilisera elkraftsystemet vid en integration av stora mängder intermittent kraft. Studien utreder användarperspektivet för elnätsbolagets lagring av energi i svenska förhållanden i fastighetskomplex och visar på att det finns flera fördelar på produktions-, distributions- och användarsidan.

Energilager har potentialen att möjliggöra besparingar och frigöra kapacitet

En av fördelarna är att energilager kan frigöra effekt från fastigheters fasta abonnemangsnivåer, vilket möjliggör kostnadsbesparingar. Att sänka fastigheternas säkringsabonnemang ger inte bara en besparing för fastigheten utan frigör även kapacitet i elnäten. Energilager kan också ”rena” vindkraftsel innan den förs ut på nätet genom att verka som ett filter. Vindkraftverk har annars den egenskapen att de kan generera övertoner i elnätet, i och med att dessa genererar förluster, vilket är ett problem från elnätsperspektivet.

Energilagring innebär eventuellt att elnätsbolagens reglering behöver ses över

Ett troligt scenario är att det blir mer attraktivt för individer på privatkundsmarknaden att skaffa energilager. Det, i sin tur, innebär nya utmaningar framförallt för elnätsbolagens marknadsreglering. Regleringar som har tagits fram för att passa ett traditionellt centraliserat elsystem, i.e. ett elnät utan energilagring, kan exempelvis behöva ändras för att passa det nya smarta elnätet med energilager.

Projektet startade 2015 och ingår i Mälarenergis 2 Smart program med Johanna Rosenlind som programledare.