Resurseffektivitet gör att vi når klimatmålen

Att göra el och värme av sopor som inte går att återbruka på något annat sätt är resurseffektivt.

Energiåtervinning, eller sopförbränning som vissa kallar det, handlar om att ta hand om någonting som inte längre går att använda och omvandla det till värme och el. I en ideal värld har alla produkter och förpackningar en sådan kvalitet att de kan återanvändas oändligt många gånger, utan risk för människa och miljö. Men vi är inte där än och tills vi når dit måste vi handla så resurseffektivt vi kan med det som trots allt, till slut blir avfall. Därför anser vi att energiåtervinning av avfall i miljöstarka anläggningar är resurseffektivt. 

Resurseffektivitet gör att Västerås stad når klimatmålen

Genom att ställa om till förnybara och återvunna bränslen har vi hjälpt våra ägare – Västerås stad, att nå sitt mål att  minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare till 2020, jämfört med 1990. Tittar vi på enbart Mälarenergis påverkan så nådde vi  det målet redan 2014. Västerås stads klimatmål finns att läsa här: Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020

Avfallet som Mälarenergi energiåtervinner kommer från privatpersoner, företag, skolor och industrier här i Västerås och i Sverige, dels ifrån de gröna tunnorna för Restavfall och dels från material från återbruken som saknar annan avsättning. Men vi tar också emot avfall från andra länder i Europa.

Resurseffektivitet i en miljösäker anläggning

Sverige ligger i framkant när det gäller energiåtervinning då vi har effektiva och miljösäkra anläggningar. På många håll i Europa har man inte kommit lika långt och där är det enda alternativet att lägga avfallet på deponi med risk för att miljöfarliga ämnen läcker ut till mark och luft. Många länder kan inte ta hand om sitt avfall på ett miljösäkert sätt och köper därför den tjänsten av Mälarenergi. Många besöker också våra anläggningar för att lära sig mer om hur vi gör el och värme av avfall, eller sopor.

Tillsammans måste vi alla försöka minska mängden avfall

I Sverige har ökningen av avfallsvolymerna planat ut och restavfallet minskar nu något. Hur det ser ut i EU är mer oklart eftersom medlemsländerna mäter på olika sätt. Men vad som står klart är att vi alla måste agera för att minska uppkomsten av avfall. För så länge vi tillverkar och konsumerar produkter av material som inte kan återvinnas till 100 % återstår bara energiåtervinning – alternativet att deponera är så mycket värre. Det allra viktigaste är att vi fortsätter att prata om varför det uppstår avfall över huvud taget. Vad kan vi göra för att minska mängden sopor?