Hållbar fjärrvärme avlastar elnätet

Att använda ett gemensamt system, istället för många små, gör stor skillnad. Fjärrvärme är Mälarenergis största bidrag till en bättre miljö. I västerås är 98% av tätortens fastigheter kopplade till fjärrvärmenätet.

Efterfrågan på el kommer bara att öka i framtiden, när industrin och transportsektorn elektrifieras allt snabbare och nu när coronapandemin skyndar på digitaliseringen. Då är det bra att vi kan avlasta elnätet genom att värma våra hus och byggnader med fjärrvärme.

Fredrik Edlund Mälarenergi

– Vid nyetablering och framförallt vad det gäller näringslivsetableringar får vi ibland arbeta för att skapa förståelse för fjärrvärme och fjärrkyla då man i grunden enbart tänkt använda el som energikälla. Med fjärrvärme och fjärrkyla gör vi det möjligt att använda el till rätt saker och minska belastningen på elnätet när elen behövs som mest. Vi skapar också möjligheter för fler människor och företag att flytta hit och etablera sig här, säger Fredrik Edlund affärsutvecklare på Mälarenergi.

Fjärrvärme – effektiv och hållbar energi

Fjärrvärme är ett lågvärdigt energislag som bara kan användas till att jämna ut temperaturskillnader. Därför är den perfekt till att värma upp villor och större byggnader. Fjärrvärmen är också resurseffektiv eftersom vi bara använder förnybart och återvunnet bränsle för att producera den.

Fjärrvärme är resusreffektivt och hållbart. Mälarenergi.
Att fjärrvärmen har så låg primärenergifaktor beror till största del på bränslet – avfall från samhället och spill från skogsindustrin. Genom att ta vara på näst intill uttjänta naturresurser är vi hållbara på riktigt.

Fjärrvärmen från Kraftvärmeverket i Västerås har primärenergifaktor 0,13* vilket är ett mått på hur väl vi använder naturens resurser. En låg primärenergifaktor, under 1, är ett tecken på att energin används effektivt. Anledningen till det låga värdet är bränslet i form av avfall och returträ som inte går att ta vara på, på annat sätt än genom energiåtervinning. Måttet inkluderar hela kedjan, från att vi börjar använda en resurs, till hur vi omvandlar den och hur den slutligen når användaren. Om vi jämför fjärrvärmen med el så har elen primärenergifaktor 2,2*. Att använda el till att värma upp hus är alltså inte resurseffektivt.

*Fjärrvärmen i Västerås har 0,13 i primärenergifaktor enligt Mälarenergis Klimatbokslut från Profu och den nordeuropeiska elmixen 2,2 enligt Energimarknadsinspektionen.

Läs mer om Rätt energi på rätt plats.

Fjärrvärme – en ekonomisk vinnare

Det är en styrka för Västerås att 98 % av alla fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet och att även Surahammar, Kungsör och numer även Virsbo har fjärrvärme. Fjärrvärmen ger möjlighet till en stabil, säker och miljömässigt hållbar uppvärmning. Jämfört med andra uppvärmningsformer är fjärrvärmen också enkel att hantera i hemmet.

– Fjärrvärmen jämförs ständigt med andra uppvärmningsformer men står sig väl i konkurrensen. Både miljömässigt och ekonomiskt. Blickar vi tillbaka har våra fjärrvärmepriser legat rejält under genomsnittet i landet. Även med senare års stora investeringar är fjärrvärmepriset i Västerås fortfarande lågt om man jämför med de *10 största städerna i Sverige, säger Fredrik Edlund.

*Enligt jämförelser i den oberoende granskning som görs i den årliga Nils Holgersson-rapporten.

Prisdialogen ger kunderna möjlighet att påverka

Två gånger per år genomför Mälarenergi Prisdialogen – ett forum där vi träffar våra kunder och diskuterar prisnivåer, prismodeller och miljövärden.

– Det är tillsammans vi skapar förutsättningarna för hur det ska se ut i vårt nätområde framöver och inget vi som energibolag gör ensamma. Utöver detta granskar även Prisdialogens styrelse vår kundhantering, säger Fredrik Edlund

Mälarenergi strävar mot ett hållbart samhälle med fokus på resurseffektivitet och minskade fossila utsläpp. Mälarenergi jobbar inte från någon utgångspunkt av monopol utan strävar mot effektivitet i den egna verksamheten och konkurrenskraftiga energipriser. Vi bryr oss, om våra kunder och regionen där vi verkar.

—————————————————————————————————

Läs mer om hur Mälarenergi arbetar för att öka kapaciteten i elnätet.