Följ dina sopors väg till värme och el

Dina sopor blir till värme och el i Mälarenergis kraftvärmeanläggning Block 6. Vi energiåtervinner det avfall som inte längre kan återvinnas till nya produkter. 

Redan 1954 började Mälarenergi förse Västeråsarna med fjärrvärme. I dag är fjärrvärmenätet 81 mil långt och 98 % av fastigheterna i Västerås tätort värms upp med fjärrvärme från Kraftvärmeverket. Därutöver förser vi också Hallstahammar och Surahammar med fjärrvärme.

Så fungerar fjärrvärme.

Energiåtervinning är miljösmart

Mälarenergi arbetar efter EUs avfallstrappa. Vi använder de resurser vi behöver på bästa sätt och återanvänder i så stor utsträckning det är möjligt, våra restprodukter i ett fungerande kretslopp. Men alla produkter och material når till slut en gräns då de inte längre går att återvinna till nya produkter och då är återvinning till energi det bästa och mest miljösäkra alternativet.

I senaste numret av vår kundtidning Nonstop kan du läsa om hur Plastkretsen arbetar för att öka återvinningen av plast och varför Mälarenergi energiåtervinner den plast som idag inte kan bli nya produkter. Nedan kan du läsa om hur det går till vi energiåtervinner avfall till värme och el. Artikeln ligger också här: Så fungerar återvinningen av plast.

Dina sopor blir till bränsle

Avfallet som Mälarenergi energiåtervinner kommer från privatpersoner, företag, skolor och industrier här i Västerås och i Sverige, dels ifrån de gröna tunnorna för Restavfall och dels från återbrukens containrar för Brännbart. Men vi importerar också avfall från andra länder i Europa. Sverige ligger i framkant när det gäller energiåtervinning då vi har effektiva och miljösäkra anläggningar. På många håll i Europa har man inte kommit lika långt och där är det enda alternativet att lägga avfallet på deponi med risk för att miljöfarliga ämnen läcker ut till mark och luft. Många länder vill bli av med sitt avfall på ett miljösäkert sätt och köper därför den tjänsten av oss.

Mer fakta och en film om Mälarenergis Kraftvärmeverk och anläggningen Block 6 finns Mälarenergis webb.

Block 6 Kraftvärmeverket Västerås
Mälarenergi, Block 6, Här energiåtervinner vi avfall till värme och el.

1. Dina sopor blir till värme och el

I vår anläggning använder vi restavfall. Restavfall är dels sopor från hushåll, företag, skolor och industrier. Dels biobränsle, som består av rester från skogsavverkning t. ex. stubbar, pinnar och toppar. Soporna kommer till oss med lastbil eller båtar. Lasten kontrolleras noga så att den innehåller precis det som leverantörerna har lovat. Sedan tippas soporna ner i vår mottagningsbunker.

2. Här blir soporna till bränsle

Ovanför mottagningsbunkern finns två stora gripklor som blandar och sorterar avfallet. Gripklorna för med sig avfallet vidare till krossen – Tyrannosaurus, som med stor kraft klipper avfallet till kreditkortsstora bitar. Därefter sorterar vi ut olika typer av metall. Sorteringen sker med hjälp av magneter och elektricitet. De olika metallerna tas om hand och transporteras vidare för att återvinnas till nya produkter.  Avfallet som är kvar transporteras förbi en stor fläkt. Det lätta, brännbara avfallet transporteras vidare till bunkern medan material som sten, glas och keramik, stannar kvar och skickas till återvinning eller deponi. I bunkern ligger nu färdigt bränsle.

3. Inget går till spillo när bränslet eldas i pannan

Här kommer både bio- och avfallsbränslet in i pannan. I pannan finns en så kallad cirkulerande fluidbädd (CFB). Det skapar en jämnare och mer effektiv förbränning. Pannan tar emot cirka 60 ton avfall i timmen. Upp till 90 % av energin i bränslet kommer till nytta. I pannan är det väldigt varmt, minst 850 grader. Temperaturen måste vara så hög för att för att miljöskadliga ämnen ska försvinna. Vi tar också in vatten i pannan. Vattnet värms upp av rökgaserna. Den vattenånga som bildas transporteras vidare till turbinen, medan rökgasen leds till rökgasreningen.

4. Vattenångan skapar värme och el

Den varma ångan får turbinens rotor att rotera. Turbinen driver generatorn och det bildas el som leds genom transformatorn och ut på det svenska kraftnätet. Energin som finns kvar i vattenångan överförs till fjärrvärme som skickas ut i systemet och hem till hushåll, industrier och företag. Ångan blir sedan kallare, övergår till vatten och leds tillbaka till pannan. På det sättet tar vi tillvara på 90% av den tillförda energin. I vårt kontrollrum som är bemannat dygnet runt övervakar och anpassar vi produktionen efter om det är en kall vinter- eller varm sommardag.

5. Rökgaserna renas med avancerad teknik

I rökgasreningen fångas miljöfarliga ämnen upp genom att vi tillsätter aktivt kol och kalk, som tillsammans med rökgasens sura gaser och tungmetaller bildar partiklar. En del av partiklarna fastnar i ett enormt slangfilter. Partiklarna skickas iväg som farligt avfall till Norge där de blandas upp med ytterligare material och bildar gips som i sin tur används för att fylla igen ett gammalt kalkbrott. Övriga partiklar faller till botten som aska. Askan används även som täckningsmaterial då man avslutar och täcker över gamla deponier. Rökgasen som är kvar renas med hjälp av vatten som binder föroreningarna. Vattnet återanvänds i rökgasreningens början och en liten mängd renat vatten leds ut i Mälaren. Rökgasen som är kvar kontrolleras och mäts på miljöfarliga ämnen, för att säkerställa att de håller sig inom det villkor som gäller enligt vårt miljötillstånd, innan de går ut i skorstenen.

6. Till slut kommer soporna hem till dig i form av värm och el

Elen leds via en transformatorstation hem till dig, skolor, företag och industrier. Detsamma gäller för fjärrvärmen men den går via ledningar i marken till en fjärrvärmecentral som i sin tur värmer upp elementen och varmvattnet till disken och duschen. Nu har dina sopor nått hem till dig igen i form av värme och el. De har bidragit till att du kan tända dina lampor, prata i telefonen, laga mat eller bara mysa i soffan framför tv:n. Det är bättrebruk!


Läs mer om bättrebruk och hur Mälarenergi ger saker som fyllt sin funktion ett nytt liv.

 

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.